12/04/2017

Studijska poseta Italiji

U okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije boravili su u studijskoj poseti Italiji. Tom prilikom upoznali su se sa nadležnostima Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije, Agencije za digitalnu Italiju, kao i Nacionalnog instituta za socijalno staranje Republike Italije, sa naglaskom na […]
04/04/2017

Model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika […]
03/04/2017

Obučena nova grupa predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru

Agencija za borbu protiv korupcije obučila je još jedanaest novih predavača za oblast etike i integriteta čime su gotovo sve institucije u sistemu državne uprave dobile predavače. Predavači će nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti zaduženi za sprovođenje ove obuke u instituciji u kojoj su […]
29/03/2017

Narodnoj skupštini podnet Godišnji izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu

  Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Verka Atanasković sa saradnicima podnela je Narodnoj skupštini Godišnji izveštaj o radu Agencije za 2016. godinu, koji je prethodno jednoglasno usvojen od strane Odbora Agencije. Izveštaj sadrži rezultate rada, izazove sa kojima se Agencija suočavala, kao i preporuke Narodnoj skupštini. Agencija […]
29/03/2017

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti

Nacrtom zakona nisu, ili nisu u potpunosti, obuhvaćene sve potrebne izmene, predviđene Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Revidiranim akcionim planom za njeno sprovođenje. Na primer, iako je više puta ukazivano da je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti neophodno […]
29/03/2017

Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata prispelih na Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije je 7. februara raspisala sedmi po redu konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva u oblasti borbe protiv korupcije. Na konkurs je pristiglo ukupno osam predloga prejekata. Konkursna komisija je na osnovu unapred definisanih kriterijuma izvršila ocenjivanje projekata i formirala Listu vrednovanja i bodovanja. Rok […]
23/03/2017

Agencija za borbu protiv korupcije prati predsedničku kampanju

Povodom predsedničkih izbora Agencija za borbu protiv korupcije organizovala je mrežu posmatrača. Podsećamo na činjenicu da je broj posmatrača u 2012. i 2016. godine bio daleko veći, ali su tada održani lokalni, parlamentarni i predsednički izbori. Agencija pruža podršku i usmerava rad posmatrača u cilju što kvalitetnijeg prikupljanja podataka koji […]
23/03/2017

Saopštenje sa sednice Odbora održane 22. marta 2017. godine

Odbor Agencije je na sednici održanoj 22. marta doneo zaključke o odbacivanju tri prijave podnete na javni konkurs za izbor direktora Agencije jer su nepotpune, odnosno kandidati uz prijave nisu dostavili dokumentaciju navedenu u oglasu konkursa kojom se dokazuje da ispunjavaju uslove za izbor. U pogledu dalje procedure, Odbor Agencije […]
15/03/2017

Poziv za dostavljanje komentara na Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana

Agencija za borbu protiv korupcije je uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23, izradila Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana (LAP). Sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23, treba da do 30. […]