Agencija ne namešta konkurse za posao

Šta je zapravo Agencija odgovorila povodom izjava ministra Selakovića na sastanku Koordinacionog tela za borbu protiv korupcije Vlade RS
12/09/2014
Preporuka za razrešenje ministra pravde
17/10/2014

Agencija ne namešta konkurse za posao

print

Povodom medijskih objava da je „namešten konkurs za posao“, Agencija za borbu protiv korupcije u cilju istinitog, blagovremenog, verodostojnog i potpunog informisanja javnosti (član 2. Zakona o javnom informisanju i medijima) obaveštava:

Nisu tačni navodi da je Agencija „nameštala“ javni konkurs za popunjavanje radnog mesta saradnika u Grupi za materijalno finansijske poslove u Sektoru za opšte poslove, već je postupila upravo suprotno – ponovila postupak da bi ispravila propust. Nisu tačni ni medijski navodi o nalogu Žalbene komisije i razlozima izuzeća predsednika i člana konkursne komisije koja je započela ponavljanje konkursnog postupka.

Naime, prva Konkursna komisija sprovela je postupak provere stručnih znanja, veština i sposobnosti nakon čega su kandidati postigli određene rezultate i izabran je kandidat sa najboljim rezultatom. Nakon žalbe jednog od kandidata na rešenje direktora o izboru, Žalbena komisija Agencije donela je Rešenje kojim je naložila prvostepenom organu ispravku utvrđene nepravilnosti nastale prilikom utvrđivanja dokaza o potrebnoj dužini radnog iskustva u struci jednog od kandidata i da ponovi konkursni postupak od momenta pregledanja prijava kandidata, odnosno uvida u prijave kandidata i utvrđivanja formalnih ispunjenosti uslova za rad.

U nastavku ponovljenog izbornog postupka novoimenovana Komisija ponovo je sprovela postupak provere stručnih znanja, veština i sposobnosti kandidata. U tom postupku kandidati su opet radili (nove) testove, zadatak za proveru rada na računaru i odgovarali na pitanja za usmenu proveru, koja se razlikuju od onih kojima su kandidatima proveravana stručna znanja i veštine u “prvom“ postupku. To je razlog drugačijih rezultata koje su kandidati pokazali u odnosu na “prvi“ postupak. Nažalost, nijedan kandidat nije postigao potreban stepen znanja u ponovljenom postupku, te je direktor Agencije odlučio da proglasi neuspeh javnog konkursa.

Povodom insinuacija da predsednik Konkursne komisije odlučuje o izboru kandidata i da postoji sukob interesa jer „favorizuje“ kandidata, podsećamo da u skladu sa članom 33. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u državnim organima i člana 8. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije, direktor Agencije određuje sastav konkursne komisije u zavisnosti od uslova za rad na radnom mestu koje se popunjava, vodeći računa o tome da jedan član bude neposredni rukovodilac unutrašnje jedinice u kojoj se vrši popuna odnosno prijem. Stoga imenovanje predsednika Konkursne komisije nije sukob interesa već poštovanje Uredbe i Pravilnika. Kako u Rešenju Žalbene komisije nije dat nalog da se predsednik i član Komisije izuzmu, oni su i započeli ponavljanje konkursnog postupka u skladu sa rešenjem Žalbene komisije.

Ne stoji ni tvrdnja da je Agencija pogrešila kada je omogućila da se na javni konkurs prijavi i osoba koja je na osnovu ugovora bila angažovana tokom 2012. i 2013. godine jer bi isključivanje prijava kandidata po ovom osnovu predstavljalo diskriminaciju učesnika javnog konkursa.

Postupak pred Žalbenom komisijom je u toku jer je isti kandidat izjavio i drugu žalbu – na Rešenje o proglašenju neuspeha ovog javnog konkursa o čijem će ishodu javnost biti obaveštena.