Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o policiji

NOVI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
15/04/2015
Predstavnici Agencije na sednici Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine
22/04/2015

Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o policiji

print

Znak Horizontalno CirilicaMinistarstvo unutrašnjih poslova pripremilo je Nacrt zakona o policiji, povodom kojeg je u periodu od 26. marta do 20. aprila održana javna rasprava. Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama ovog nacrta Agencija je uputila Ministarstvu 16. aprila.

Nacrt zakona sadrži određene novine koje su značajne sa stanovišta prevencije korupcije. Preciznije, odredbama Nacrta zakona predviđeno je da Sektor unutrašnje kontrole vrši analizu rizika od korupcije, da policijski službenici unutrašnje kontrole mogu vršiti kontrolu imovinskog kartona i promene imovnog stanja, kao i da oblike i način primene „testa integriteta“ bliže propisuje ministar. Međutim, iako je uvođenje analize rizika od korupcije, kontrole imovinskih kartona i testa integriteta značajno, Nacrtom zakona je neophodno preciznije urediti ova pitanja.

S druge strane, Nacrt zakona sadrži izvesne rizike korupcije koji se, između ostalog, odnose na upotrebu nepreciznih formulacija, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja i prepuštanje Vladi i Ministarstvu da podzakonskim aktima urede određena pitanja koja bi trebalo urediti zakonskim odredbama.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u ovoj oblasti.

Mišljenje o Nacrtu zakona o policiji možete videti ovde.