Иницијатива Агенције за допуне закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти – у делу који се односи на регулисање сукоба интереса

У посети Агенцији колеге из црногорске Агенције за спрјечавање корупције
19/10/2017
Амбасадор САД у посети Агенцији
20/10/2017

Иницијатива Агенције за допуне закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти – у делу који се односи на регулисање сукоба интереса

print
Агенција за борбу против корупције поднела је Министарству државне управе и локалне самоуправе и Влади иницијативу за допуне Закона о државним службеницима, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Нацрта закона о запосленима у јавним службама, као и других закона који уређују положај запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, у делу који се односи на регулисање сукоба интереса.

Ова иницијатива садржи смернице за регулисање управљања сукобом интереса запослених и радно ангажованих у органима јавне власти, припремљене у складу са међународним стандардима, насталим, пре свега, захваљујући раду експертског тела Савета Европе за борбу против корупције – Група држава против корупције, Организације за економску сарадњу и развој и Уједињених нација, као и упоредним искуствима.

Значај регулисања сукоба интереса за све запослене и радно ангажоване у јавном сектору делимично је препознат приликом доношења стратешких докумената у области борбе против корупције. Конкретно, у Акционом плану за Поглавље 23 указано је, поред осталог, да за запослене у државним органима и организацијама не постоје или постоје само парцијалне законске одредбе за спречавање сукоба интереса, те да, услед тога, није довољно развијена свест о концепту сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. У том смислу, једном од активности у овом акционом плану предвиђено је да се зaкoнoм урeди спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa државних службеника.

Агенција за борбу против корупције указује да је приликом регулисања сукоба интереса неопходно посветити посебну пажњу питањима управљања, надзора и одговорности. У том смислу, у сваком органу јавне власти би морао да постоји субјект надлежан за одлучивање о сукобу интереса који ће у сваком конкретном случају одређивати одговарајућу меру за управљање претпостављеним и потенцијалним сукобом интереса. Законским одредбама потребно је, поред осталог, предвидети обавезу свих радно ангажованих у органима јавне власти у одређеном звању и/или са прописаном висином плате односно накнаде, те ангажованих на пословима посебно ризичним за настанак корупције (на пример, вршење контролних или надзорних надлежности, додела финансијских средстава и издавање дозвола/сагласности) да институцији која је надлежна за вршење надзора над радом тих органа јавне власти, у одређеном року након почетка и у одређеном року након престанка ангажовања, поднесу редовну пријаву о својим приватним интересима, приходима, средствима и обавезама. Такође, потребно је прописати обавезу ванредне пријаве приватних интереса, прихода, средстава и обавеза током радног ангажовања, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из редовне пријаве. С друге стране, институција надлежна за вршење надзора над радом органа јавне власти у којем су лица која подносе пријаве ангажована мора имати обавезу провере тих пријава, примењујући јасно прописане критеријуме који обухватају и ризик за настанак корупције. Додатно, ова институција би требало да врши редовну спољну проверу и надзор у погледу поступања у складу са правилима о управљању сукобом интереса и ефикасности њихове примене.

Aгенција за борбу против корупције сматра да би се предложеним допунама прописа допринело усаглашавању законских решења са међународним стандардима у области спречавања сукоба интереса, као и реализацији циљева, мера и активности предвиђених стратешким документима у области борбе против корупције.