У 2016. години одржано 27 семинара и 32 обуке у 31 општини и граду

Посета Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине
23/12/2016
Јавни конкурс за избор директора Агенције за борбу против корупције
30/12/2016

У 2016. години одржано 27 семинара и 32 обуке у 31 општини и граду

print
screenshot-from-2016-12-27-144030Агенција за борбу против корупције је у складу са својим годишњим Планом и програмом рада организовала циклус семинара и обука у октобру, новембру и децембру 2016. године у више градова и општина у Србији на темe:

  • Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера
  • Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“

Семинар Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционерабио је намењен функционерима, односно свим изабраним, постављеним или именованим лицима у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и у органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго лице које бира Народна скупштина.

Циљ семинара је упознавање функционера са појмом сукоба интереса и поступцима које Агенција води у вези са повредама одредаба закона који регулишу ову област, као и обевезама функционера у области пријављивања имовине и прихода. На семинарима су посебно биле обрађене следеће теме: регистар и пријављивање имовине функционера, контрола извештаја о имовини и приходима функционера, обавештавање и вођење евиденција о поклонима и ступању и престанку функције; обавезе функционера у области спречавања сукоба интереса (неспојивост и кумулација функција, обављање другог посла или делатности, и др.); поступак утврђивања повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције; подношење захтева за покретање прекршајних поступака и кривичних пријава због повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције.

У 2016. години Планом реализације одржано је 27 семинара у 26 општина и градова (Крагујевац, Сомбор, Врбас, Кикинда, Ниш, Тутин, Сремска Митровица, Прибој, Лозница, Аранђеловац, Вршац, Пожаревац, Зајечар, Јагодина, Панчево, Београд (2 семинара), Чачак, Ужице, Пирот, Лесковац, Прокупље, Шабац, Крушевац, Краљево и Ваљево). На семинарима је присуствовало 1047 учесника из 594 институције. Најбољи одзив је био у Нишавском, Јабланичком и Шумадијском управном округу, као и у граду Београду.

Током 2017. године у плану је одржавање још петнаест семинара на територији Републике Србије. Све информације о датуму, времену и месту одржавања семинара, биће благовремено постављене на интернет презентацији Агенције у календару догађаја.

Обука „Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“ била је намењена представницима државних органа и организацијама, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Циљ обуке је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма у борби против корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака и других неправилности; упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика; разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама (могућност да учесници семинара постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета).

Обукама које су у периоду од октобра до децембра 2016. године одржане у 15 градова и општина (Сомбор, Врбас, Кикинда, Сремска Митровица, Прибој, Лозница, Аранђеловац, Вршац, Пожаревац, Бор, Јагодина, Панчево, Пирот, Лесковац и Прокупље) присуствовало је 604 учесника из 386 институцијa. Након одржаних обука можемо закључити да је најбољи одзив био у Сремском, Златиборском и Браничевском управном округу. У периоду од маја до септембра ове године обуке су одржане у 16 општина и градова, укључујући и Београд на којима је присуствовало 890 учесника из 593 институције. Најбољи одзив био је у Нишавском, Јужнобачком, Севернобачком, Средњобанатском, Шумадијском и Мачванском управном округу.

У 2016. години Планом реализације одржане су 32 обуке у 31 општини и граду на територији Републике Србије. На обукама је присуствовало укупно 1494 учесника из 979 институција.

Током 2017. године у плану је одржавање још десет обука у следећим градовима: у Нишу, Крушевцу, Крагујевцу, Чачку, Суботици, Сомбору, Новом Саду, Јагодини, Зрењанину и Панчеву. Све информације о датуму, времену и месту одржавања обука, биће благовремено постављене на интернет презентацији Агенције у календару догађаја.

Мапа семинара и обука

http://www.scribblemaps.com/maps/view/seminari2016/46xpjWsobI

 screenshot-from-2016-12-27-144030

Статистички приказ односа броја учесника и институција

screenshot-from-2016-12-27-145712
screenshot-from-2016-12-27-145735