Циклус обука у градовима и општинама у Републици Србији

Почетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”
11/10/2016
Састанaк о спровођењу економске и димензије заштите животне средине ОЕБС-a у Бечу
20/10/2016

Циклус обука у градовима и општинама у Републици Србији

print
obuke5Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим планом рада, у протеклом периоду реализовала циклус обука за запослене у државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима. Обуке су одржане у више градова и општина у Републици Србији у мају, јуну и септембру 2016. године. Реализацију обука омогућио је пројекат „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције (2014-2016)“, који финансира Краљевина Норвешка.

Током посете сваком граду реализоване су три обуке, од којих се свака односила на спровођење неке надлежности Агенције за борбу против корупције. Ове надлежности усмерене су ка испуњењу следећег циља: обезбеђивање механизама за успостављање и унапређење интегритета у институционалном и регулаторном оквиру.

I Обука о процени ризика корупције у прописима, као механизму за превенцију корупције

Обука о процени ризика корупције у прописима, као механизму за превенцију корупције била је намењена, пре свега, запосленима у градским, односно општинским управама ангажованим на пословима припреме прописа и других општих аката у области локалне самоуправе. Наиме, новим Законом о Агенцији за борбу против корупције, чије се усвајање очекује до краја 2016. године, Агенцији би требало да буде поверено да пропише Методологију за процену ризика корупције у прописима, коју ће примењивати и предлагачи прописа који се доносе на нивоу јединице локалне самоуправе. Имајући у виду наведено, циљ обуке био је упознавање полазника са предстојећим увођењем процене ризика корупције у процес припреме прописа, као и оспособљавање полазника за процену ризика корупције приликом припреме нацрта и предлога прописа.

На обуци су детаљно обрађени следећи садржаји: одређивање појма ризика корупције у прописима; значај и циљеви процене ризика корупције у прописима за превенцију корупције; упоредна пракса; сличност са другим механизмима и ограничења; нормативни оквир; улога Агенције за борбу против корупције – методологија; примери ризика корупције у прописима и праћење постигнутих резултата.

Обукама које су у периоду од маја до септембра ове године одржане у 16 градова, укључујући и Београд, присуствовало је укупно 225 полазника из 168 различитих институција, пре свега запослених у градским, односно општинским управама, ангажованим на пословима припреме прописа и других општих аката у области локалне самоуправе. Имајући у виду да је одзив био задовољавајући, може се закључити да је основни циљ ове обуке испуњен, тј. да су запослени у градским, односно општинским управама ангажовани на пословима припреме прописа и других општих аката, који су присуствовали обуци, упознати са предстојећим увођењем и применом механизма процене ризика корупције у процесу припреме прописа. Након доношења новог Закона о Агенцији за борбу против корупције и припреме предлога Методологије за процену ризика корупције у прописима, планирана је нова серија скупова у више градова, како би јединице локалне самоуправе што спремније дочекале увођење процене ризика корупције у процес припреме прописа.

II Обука о коришћењу софтвера за извештавање о спровођењу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције

Обука о коришћењу електронске апликације за извештавање о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење била је намењена представницима обвезника ових докумената, који су задужени за састављање и слање извештаја о њиховом спровођењу Агенцији за борбу против корупције. Циљ обука био је да се особе задужене за извештавање оспособе за рад у апликацији, као и да се прикупе њихови коментари и сугестије у вези са осмишљеним концептом електронског извештавања, који су послужили да се она накнадно унапреди и што више прилагоди потребама корисника.

Обукама, које су у периоду од маја до септембра ове године одржане у 16 градова, укључујући и Београд, присуствовало је 217 представника из 177 републичких и локалних институција. Иако је одзив био задовољавајући, један број позваних институција није послао своје представнике на обуку, због чега нису сви одговорни субјекти Стратегије и Акционог плана оспособљени за коришћење апликације. Овим субјектима су на располагању упутство за коришћење апликације, које је доступно у оквиру саме апликације и на интернет страници Агенције, као и могућност да у телефонском контакту са представницима Агенције разјасне дилеме које буду имали у процесу електронског извештавања.
III Обука о изради и спровођењу плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења

Обука о изради и спровођењу плана интегритета за други циклус његове израде била је намењена представницима државних органа и организацијама, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Циљ обуке је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма у борби против корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака и других неправилности;
упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика; разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама (могућност да учесници семинара постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета).

Обукама које су у периоду од маја до септембра ове године одржане у 16 градова, укључујући и Београд, присуствовало је 890 учесника из 593 институције Након одржавних обука можемо закључити да је најбољи одзив био је у Нишком, Јужнобачком, Севернобачком, Средњобанатском, Шумадијском и Мачванском управном округу.