Ризици корупције у Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора
15/03/2016
Конкурс за асистента сталног Twinning саветника
18/03/2016

Ризици корупције у Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције упутила је Влади, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству финансија и Министарству привреде мишљење о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, које су донете крајем фебруара 2016. године.

Значај отклањања ризика корупције из прописа који уређују област јавно-приватног партнерства и концесија препознат је приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење 2013. године, односно приликом утврђивања текста Акционог плана за Поглавље 23 из 2015. године. Поменути акциони планови садрже меру која се односи на измене и допуне овог закона, у складу са резултатима анализе ризика корупције у његовим одредбама. Међутим, иако је рок за спровођење поменуте мере истекао током 2015. године, до њене реализације није дошло. Уместо тога, измене и допуне Закона, које су донете ради даљег регулисања и унапређења појединих одредаба, даљег усаглашавања са правним тековинама Европске уније, те јачања улоге министарства надлежног за послове финансија у процесу одобравања пројеката јавно-приватног партнерства, поред неспорно корисних решења, садрже и одређене ризике корупције, који се односе на давање широких дискреционих овлашћења јавним партнерима, непостојање рокова и употребу непрецизних формулација.

Агенција за борбу против корупције је у мишљењу подсетила да је још у јулу 2014. године припремила извештај о правном оквиру и ризицима корупције у овој области са препорукама упућеним Министарству финансија, Влади, Народној скупштини и Комисији за јавно-приватно партнерство. У поменутом извештају посебна пажња посвећена је питањима надлежности, састава и положаја Комисије за јавно-приватно партнерство, отклањању ризика корупције из одредаба које се односе на изузетке од примене Закона, као и чињеници да су, према важећим прописима, различита министарства надлежна за вршење надзора и припрему и праћење прописа у области јавно-приватног партнерства. Иако је Агенција овај извештај у јулу 2014. године доставила надлежним институцијама, нема информација о томе да ли су поменуте препоруке уопште разматране приликом формулисања усвојених измена и допуна Закона.

У мишљењу је указано да посебан проблем представља то што јавности и даље нису доступни подаци о постојећим јавно-приватним партнерствима, односно што још увек није успостављен Регистар јавних уговора, који би требало да буде јединствена електронска база података на Порталу јавних набавки-подпортал. Међутим, Агенција је накнадно утврдила да је на Порталу јавних набавки додат нови одељак под називом „Јавни“, на којем се могу пронаћи подаци о укупно десет закључених јавних уговора, што би, претпостављамо, требало да означава почетак успостављања и функционисања поменутог регистра.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање недостатака и ризика корупције на које је указано у мишљењу и у извештају из 2014. године, као и ризика који би се идентификовали након спроведене анализе предвиђене стратешким документима за борбу против корупције, допринело смањењу простора за евентуалне злоупотребе и стварању одговарајућег правног оквира у области јавно-приватног партнерства и концесија.

Мишљење можете преузети  овде.