Zbog povrede Zakona o Agenciji funkcioneri uplaćuju 6 miliona dinara u budžet Srbije

Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za javne nabavke
02/03/2016
Izabrani novi predsednik i zamenik predsednika Odbora Agencije
09/03/2016

Zbog povrede Zakona o Agenciji funkcioneri uplaćuju 6 miliona dinara u budžet Srbije

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije je u oblasti vođenja registara i kontrole imovine i prihoda funkcionera, u periodu od aprila 2013. zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, podnela 433 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv funkcionera zbog povrede Zakona o Agenciji, što je 29% od ukupnog broja postupaka koje je Agencija pokrenula.

Prekršajni sudovi su presudili u prvom stepenu u 210 slučajeva, što je 48,5% od ukupnog broja prekršajnih postupaka pokrenutih po zahtevima Agencije u oblasti vođenja registara i kontrole imovine i prihoda funkcionera.

Na osnovu izrečenih novčanih kazni po pravosnažnm presudama funkcioneri su obavezani da uplate u budžet Republike Srbije oko 6.000.000 dinara.

Struktura donetih prvostepenih presuda prekršajnog suda u apsolutnim brojevima

img297

 

Presude su donete zbog povrede sledećih odredaba Zakona o Agenciji:

a) čl. 35: postupci vođeni u vezi sa obavezom prenošenja upravljačkih prava;

b) čl. 39: postupci vođeni u vezi sa obavezama funkcionera povodom primljenih poklona;

v) čl. 43. st. 1: postupci vođeni protiv odgovornih lica u organima u kojima funkcioneri vrše funkciju zbog neblagovremenog obaveštavanja Agencije o stupanju na funkciju, odnosno prestanku funkcije za funkcionere u tim organima;

g) čl. 43. st. 2. i 4: postupci vođeni protiv funkcionera koji nisu blagovremeno podneli izveštaj o imovini i prihodima prilikom stupanja na funkciju, odnosno prestanka funkcije;

d) čl. 44: postupci vođeni protiv funkcionera koji nisu blagovremeno prijavili bitne promene u imovini.

Imajući u vidu odredbe Zakona o prekršajima koje se tiču zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka, koje su u ovom slučaju godinu dana, po predlogu novog Zakona o Agenciji propisan rok za zastarelost je produžen i predloženo je da iznosi pet godina.

Agencija za borbu protiv korupcije nema uvid u to da li je po presudi postupljeno, odnosno da li su naplate izvršene.

Podaci o rezultatima rada Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, dostupni su ovde:
Kontrola imovine i prihoda funkcionera
Vođenje registara i posebnih evidencija