Због повреде Закона о Агенцији функционери уплаћују 6 милиона динара у буџет Србије

Потписан Споразум о сарадњи са Управом за јавне набавке
02/03/2016
Изабрани нови председник и заменик председника Одбора Агенције
09/03/2016

Због повреде Закона о Агенцији функционери уплаћују 6 милиона динара у буџет Србије

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције је у области вођења регистара и контроле имовине и прихода функционера, у периоду од априла 2013. закључно са 31. децембром 2015. године, поднела 433 захтева за покретање прекршајног поступка против функционера због повреде Закона о Агенцији, што је 29% од укупног броја поступака које је Агенција покренула.

Прекршајни судови су пресудили у првом степену у 210 случајева, што је 48,5% од укупног броја прекршајних поступака покренутих по захтевима Агенције у области вођења регистара и контроле имовине и прихода функционера.

На основу изречених новчаних казни по правоснажнм пресудама функционери су обавезани да уплате у буџет Републике Србије око 6.000.000 динара.

Структура донетих првостепених пресуда прекршајног суда у апсолутним бројевима

img297

 

Пресуде су донете због повреде следећих одредаба Закона о Агенцији:

а) чл. 35: поступци вођени у вези са обавезом преношења управљачких права;

б) чл. 39: поступци вођени у вези са обавезама функционера поводом примљених поклона;

в) чл. 43. ст. 1: поступци вођени против одговорних лица у органима у којима функционери врше функцију због неблаговременог обавештавања Агенције о ступању на функцију, односно престанку функције за функционере у тим органима;

г) чл. 43. ст. 2. и 4: поступци вођени против функционера који нису благовремено поднели извештај о имовини и приходима приликом ступања на функцију, односно престанка функције;

д) чл. 44: поступци вођени против функционера који нису благовремено пријавили битне промене у имовини.

Имајући у виду одредбе Закона о прекршајима које се тичу застарелости покретања и вођења прекршајног поступка, које су у овом случају годину дана, по предлогу новог Закона о Агенцији прописан рок за застарелост је продужен и предложено је да износи пет година.

Агенција за борбу против корупције нема увид у то да ли је по пресуди поступљено, односно да ли су наплате извршене.

Подаци о резултатима рада Сектора за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама, закључно са 31. децембром 2015. године, доступни су овде:
Контрола имовине и прихода функционера
Вођење регистара и посебних евиденција