Nacrt zakona o javnim preduzećima – potrebno otkloniti rizike korupcije

Obaveštenje u vezi sa Javnim pozivom za posmatrače izborne kampanje
08/02/2016
Predlog zakona o javnim preduzećima: neznatne izmene – iste preporuke
12/02/2016

Nacrt zakona o javnim preduzećima – potrebno otkloniti rizike korupcije

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu privrede mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta Zakona o javnim preduzećima.

Iako Nacrt zakona sadrži značajne novine sa stanovišta sprečavanja korupcije, neophodno je dodatno unaprediti i precizirati njegove odredbe. Konkretno, Nacrtom zakona potrebno je pored ostalog precizirati pojedine uslove i propisati kriterijume za imenovanje i razrešenje članova nadzornih odbora i direktora javnih preduzeća; odrediti kriterijume za korišćenje sredstava iz budžeta, kako bi se sprečile zloupotrebe; predvideti prekršajnu odgovornost u slučaju da odgovorna lica u organima javne vlasti ne preduzmu potrebne mere u okviru postupka imenovanja direktora javnog preduzeća i članova nadzornog odbora, te propisati rokove za donošenje određenih podzakonskih akata.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih rizika korupcije iz odredaba Nacrta zakona doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe i stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u oblasti imenovanja i prestanka mandata organa javnog preduzeća, kao i njihovog poslovanja. Ujedno, na ovaj način doprinelo bi se i realizaciji jednog od proklamovanih ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje – utvrđivanju jasnih kriterijuma za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanju rezultata rada direktora javnih preduzeća.

Mišljenje Agencije dostupno je ovde.

Imajući u vidu da je Vlada Srbije u međuvremenu usvojila Predlog zakona o javnim preduzećima i uputila ga 8. februara 2016. godine Narodnoj skupštini na razmatranje po hitnom postupku, Agencija za borbu protiv korupcije ističe da će nakon analize ovog teksta dostaviti Vladi i Narodnoj skupštini mišljenje sa preporukama za otklanjanje rizika korupcije i unapređenje predloženih rešenja.