Нацрт закона о јавним предузећима – потребно отклонити ризике корупције

Обавештење у вези са Јавним позивом за посматраче изборне кампање
08/02/2016
Предлог закона о јавним предузећима: незнатне измене – исте препоруке
12/02/2016

Нацрт закона о јавним предузећима – потребно отклонити ризике корупције

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције упутила је Министарству привреде мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта Закона о јавним предузећима.

Иако Нацрт закона садржи значајне новине са становишта спречавања корупције, неопходно је додатно унапредити и прецизирати његове одредбе. Конкретно, Нацртом закона потребно је поред осталог прецизирати поједине услове и прописати критеријуме за именовање и разрешење чланова надзорних одбора и директора јавних предузећа; одредити критеријуме за коришћење средстава из буџета, како би се спречиле злоупотребе; предвидети прекршајну одговорност у случају да одговорна лица у органима јавне власти не предузму потребне мере у оквиру поступка именовања директора јавног предузећа и чланова надзорног одбора, те прописати рокове за доношење одређених подзаконских аката.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање уочених ризика корупције из одредаба Нацрта закона допринело смањењу простора за евентуалне злоупотребе и стварању одговарајућег правног оквира у области именовања и престанка мандата органа јавног предузећа, као и њиховог пословања. Уједно, на овај начин допринело би се и реализацији једног од прокламованих циљева Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење – утврђивању јасних критеријума за предлагање, избор и разрешење, као и вредновању резултата рада директора јавних предузећа.

Мишљење Агенције доступно је овде.

Имајући у виду да је Влада Србије у међувремену усвојила Предлог закона о јавним предузећима и упутила га 8. фебруара 2016. године Народној скупштини на разматрање по хитном поступку, Агенција за борбу против корупције истиче да ће након анализе овог текста доставити Влади и Народној скупштини мишљење са препорукама за отклањање ризика корупције и унапређење предложених решења.