Filmovi za jačanje etike i integriteta u javnoj upravi

Međuinstitucionalna saradnja u okviru realizacije mera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije
19/05/2015
Organizacije civilnog društva kao učesnici u kreiranju i praćenju nacionalnih strategija
22/05/2015

Filmovi za jačanje etike i integriteta u javnoj upravi

print

 Edukativni-FILMU toku je snimanje 7 kratkih edukativnih filmova koje će Agencija za borbu protiv korupcije koristiti u svojim edukativnim aktivnostima za javne službenike i funkcionere. Za realizaciju filmova zadužena je produkcijska kuća Beomedija, a projekat finansijski podržava USAID/JRGA (Projekat za reformu pravosuđa i dobru upravu). Završetak snimanja planiran je za kraj juna ove godine.

Tema filmova su etika i integritet u javnoj upravi. Posebno se obrađuju sledeće teme: poklon, vrednosti zaposlenih u javnom sektoru, etičke dileme, rizične situacije za nastanak korupcije na radnom mestu, hijerarhija odgovornosti, integritet i nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije.

Agencija od osnivanja, sada već šestu godinu, organizuje edukativne aktivnosti, a tu nadležnost crpi iz člana 64. Zakona o Agenciji, u kojem se određuje da Agencija može da kreira programe i sprovodi obuke za široku ciljnu grupu. Ova nadležnost se koristila tako što su organizovani brojni seminari u velikom broju gradova i opština u Srbiji za zaposlene i funkcionere u javnoj upravi na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Na njima se govorilo o nadležnostima Agencije i o zakonskim obavezama ciljnih grupa, uz upoznavanje učesnika sa ključnim pojmovima vezanim za mehanizme za sprečavanje korupcije, etiku i integritet. Organizovani su i posebni seminari za studente, novinare, predstavnike civilnog sektora…

Prema Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine, planirana je izmena Zakona o Agenciji u delu koji se tiče obuka. Naime, prema Modelu Zakona koji je izradila Agencija (na kojem trenutno radi Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde), obuke o korupciji, etici i integritetu u javnoj upravi postaju obaveza svih zaposlenih i funkcionera u javnoj upravi na teritoriji Republike Srbije, na svim nivoima. Za ovaj zaokret Agencija se priprema tako što proaktivno pristupa pripremi okolnosti za ostvarivanje ove zakonske obaveze ciljnih grupa: pripremaju se Smernice kojima će se javnim institucijama predložiti načini za realizaciju ove obaveze, pripremljen je osnovni program edukacija, pripremaju se materijali… Napravljen je i program za edukaciju edukatora po kome su već vršene obuke edukatora koji će u institucijama realizovati osnovni program.

Dosadašnja praksa Agencije u edukacijama proističe iz stalnog vršenja procena potreba zaposlenih u javnom sektoru, ali i iz iskustva u saradnji Agencije sa drugim institucijama; zatim iz predstavki građana koji ukazuju na različite pojave lošeg funkcionisanja javnih institucija; proističe i iz upoznavanja sa dobrim praksama drugih, sličnih institucija u regionu i svetu; takođe, naučeno je i od eksperata koji su pomagali Agenciji da ojača svoje kapacitete. Osnov za sadržaj programa, ali i sprovođenje edukacija, je, ipak u Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Iako tema „Etika i integritet“ većini predstavnika osnovne ciljne grupe Agencije – zaposlenima i funkcionerima u javnoj upravi – zvuče nepoznato, apstraktno i odbojno, reakcije polaznika edukativnih aktivnosti Agencije, prema onome što kažu tokom seminara ili napišu u evaluacijama, su drugačije: u programu koji se obrađuje prepoznaju potrebu da se svi podsetimo toga – čemu služe javne institucije, koja nam je uloga kao javnih službenika i nosilaca odgovornosti, te kolika je važnost profesionalne etike.