Upravni inspektorat predložiće poništenje i ukidanje nezakonitih rešenja generalnog sekretara Narodne skupštine

Smanjenje rizika od korupcije i zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki
07/11/2017
Švedski ambasador u poseti Agenciji
09/11/2017

Upravni inspektorat predložiće poništenje i ukidanje nezakonitih rešenja generalnog sekretara Narodne skupštine

print
Postupajući po predstavci Agencije, Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave obavestio je Agenciju da će predložiti Žalbenoj komisiji Narodne skupštine da poništi i ukine određeni broj nezakonitih konačnih rešenja, donetih od strane sekretara Narodne skupštine, Svetislave Bulajić, u kojima je odlučeno o nekim pravima i dužnostima državnih službenika.

U junu ove godine Agenciji je podneta predstavka protiv sekretara Narodne Skupštine u kojoj se ukazuje na nepravilnosti prilikom određivanja i isplaćivanja prekovremenih sati, dodeljivanja dnevnica za službena putovanja, zapošljavanja mimo raspisivanja konkursa i nepoštovanja procedura za sprovođenje javnih nabavki. Agencija se dopisima obratila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (Upravnom inspektoratu) i Ministarstvu finansija (Odeljenju za budžetsku inspekciju), nakon čega je u oktobru iz Upravnog inspektorata stiglo obaveštenje o sprovedenom inspekcijskom nadzoru i predlogu da se izvrše određene mere radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti.

Predložene mere odnose se na obavezu da se akti o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta usklade sa važećim propisima i primedbama datim u zapisniku, da se reši status zaposlenih koji ne ispunjavaju zakonom propisane uslove, kao i onih koji nemaju položen državni stručni ispit, da se otkažu ugovori nameštenicima koji su zaposleni bez saglasnosti Odbora Narodne skupštine i da se urede personalna dosijea svih zaposlenih u Narodnoj skupštini. Za izvršenje predloženih mera ostavljeni su rokovi od 15 do 30 dana od dana dostavljanja zapisnika.