Управни инспекторат предложиће поништење и укидање незаконитих решења генералног секретара Народне скупштине

Смањење ризика од корупције и заштита конкуренције у поступцима јавних набавки
07/11/2017
Шведски амбасадор у посети Агенцији
09/11/2017

Управни инспекторат предложиће поништење и укидање незаконитих решења генералног секретара Народне скупштине

print
Поступајући по представци Агенције, Управни инспекторат Министарства државне управе и локалне самоуправе обавестио је Агенцију да ће предложити Жалбеној комисији Народне скупштине да поништи и укине одређени број незаконитих коначних решења, донетих од стране секретара Народне скупштине, Светиславе Булајић, у којима је одлучено о неким правима и дужностима државних службеника.

У јуну ове године Агенцији је поднета представка против секретара Народне Скупштине у којој се указује на неправилности приликом одређивања и исплаћивања прековремених сати, додељивања дневница за службена путовања, запошљавања мимо расписивања конкурса и непоштовања процедура за спровођење јавних набавки. Агенција се дописима обратила Министарству државне управе и локалне самоуправе (Управном инспекторату) и Министарству финансија (Одељењу за буџетску инспекцију), након чега је у октобру из Управног инспектората стигло обавештење о спроведеном инспекцијском надзору и предлогу да се изврше одређене мере ради отклањања утврђених незаконитости.

Предложене мере односе се на обавезу да се акти о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ускладе са важећим прописима и примедбама датим у записнику, да се реши статус запослених који не испуњавају законом прописане услове, као и оних који немају положен државни стручни испит, да се откажу уговори намештеницима који су запослени без сагласности Одбора Народне скупштине и да се уреде персонална досијеа свих запослених у Народној скупштини. За извршење предложених мера остављени су рокови од 15 до 30 дана од дана достављања записника.