Unapređenje kapaciteta policije u borbi protiv korupcije

Obaveštenje o obavezi izveštavanja o sprovođenju mera iz plana integriteta
14/05/2015
Međuinstitucionalna saradnja u okviru realizacije mera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije
19/05/2015

Unapređenje kapaciteta policije u borbi protiv korupcije

print

Znak Horizontalno CirilicaPredstavnici Agencije za borbu protiv korupcije obratili su se grupi od 25 inspektora i 2 tužioca za organizovani kriminal na drugom seminaru u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta policije Srbije u borbi protiv korupcije“, koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a u realizaciji Uprave kriminalističke policije i Misije OEBS u Srbiji.

Seminar je organizovan 14. i 15. maja na Srebrnom jezeru. Tema seminara bila je zakonodavni aspekt za borbu protiv korupcije, sa ciljem da predstavi međunarodno zakonodavstvo vezano za pranje novca i prevare. Predstavljene su i različite međunarodne mreže i inicijative (CARIN – Kamdenska međuresorska mreža za povraćaj imovine proistekle iz krivičnog dela; GRECO – Grupa zemalja protiv korupcije; inicijativa Eurojust – Evropska jedinica za pravosudnu saradnju) koje predstavljaju međunarodne alate za jačanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predstavljene su i neke nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije.

Maja Matić, šef Odseka za postupanje po predstavkama, govorila je o zadatku koji je bio dodeljen Agenciji za borbu protiv korupcije da razmatra zahteve za zaštitu koji su uz prijavu korupcije podnela lica zaposlena u javnom sektoru počev od 2011. godine i iskustvima Agencije u trogodišnjem postupanju sa licima kojima je pružena zaštita za vreme važenja Pravilnika o zaštiti lica koja prijave sumnju na korupciju. Predstavila je nadležnosti Agencije u postupanju po prijavama sumnje na korupciju lica zaposlenih u organima javne vlasti, kumulativno propisane uslove koji su traženi da budu ispunjeni za pružanje zaštite, postupanje Agencije nakon pružanja zaštite i mehanizme kojima je Agencija raspolagala radi njihove zaštite. Predstavila je i postignute rezultate u zaštiti lica i očuvanju njihovog radnopravnog statusa, saradnju sa drugim organima u toku postupanja i njihovoj praksi i rezultate u ispitivanju prijavljenih slučajeva korupcije. Ukazala je na sličnosti i razlike u pravnom okviru zaštite lica koja prijavljuju sumnju na korupciju pre donošenja i nakon donošenja zakona koji uređuje ovu oblast.

Goran Ivić, viši savetnik u Odeljenju za kontrolu finansijskih izveštaja političkih subjekata i Nada Radović, savetnica u Odeljenju za postupanje u slučaju povrede zakona, govorili su o: 1) nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije, a u vezi sa kontrolom finansiranja političkih aktivnosti, 2) pravnim mehanizmima koje Agencija sprovodi u slučaju povreda Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, 3) principima rada Sektora za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti, 4) načinu saradnje sa drugim institucijama i ukrštanju podataka i 5)konceptu, strukturi, načinu rada i efektima monitoringa.

Jasmina Ćirković, viši savetnik u Odeljenju za rešavanje o sukobu interesa govorila je o pojmu sukoba interesa i nadležnostima Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa; odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije kojima su propisana prava i obaveze funkcionera u pogledu vršenja druge javne funkcije, obavljanja drugog posla, odnosno delatnosti, o obavezi prijavljivanja postojanja sukoba interesa, zabrani osnivanja privrednog društva ili javne službe za vreme vršenja javne funkcije, o članstvu u udruženjima i organima udruženja, nedozvoljenom uticaju funkcionera i zabrani zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje po prestanku javne funkcije.

Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije, kao predstavnik Srbije pri GRECO, predstavio je način rada ovog tela Saveta Evrope i upoznao prisutne sa aktuelnim pitanjima u vezi sa trenutnim evaluacionim krugovima, koji predstavljaju mehanizam za kolegijalni pritisak na države članice da unaprede svoje kapacitete za efikasniju borbu protiv korupcije, identifikuju nedostatke u nacionalnim zakonodavnim rešenjiam i ubrzaju neophodne izmene. Predstavljene su preporuke GRECO za Srbiju i stepen njihove ispunjenosti, kao i značaj ovog tela u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.