Унапређење капацитета полиције у борби против корупције

Обавештење о обавези извештавања о спровођењу мера из плана интегритета
14/05/2015
Међуинституционална сарадња у оквиру реализације мера из Акционог плана за борбу против корупције
19/05/2015

Унапређење капацитета полиције у борби против корупције

print

Znak Horizontalno CirilicaПредставници Агенције за борбу против корупције обратили су се групи од 25 инспектора и 2 тужиоца за организовани криминал на другом семинару у оквиру пројекта „Унапређење капацитета полиције Србије у борби против корупције“, који финансијски подржава Министарство спољних послова Норвешке, а у реализацији Управе криминалистичке полиције и Мисије ОЕБС у Србији.

Семинар је организован 14. и 15. маја на Сребрном језеру. Тема семинара била је законодавни аспект за борбу против корупције, са циљем да представи међународно законодавство везано за прање новца и преваре. Представљене су и различите међународне мреже и иницијативе (CARIN – Камденска међуресорска мрежа за повраћај имовине проистекле из кривичног дела; GRECO – Група земаља против корупције; иницијатива Eurojust – Европска јединица за правосудну сарадњу) које представљају међународне алате за јачање борбе против организованог криминала и корупције. Представљене су и неке надлежности Агенције за борбу против корупције.

Маја Матић, шеф Одсека за поступање по представкама, говорила је о задатку који је био додељен Агенцији за борбу против корупције да разматра захтеве за заштиту који су уз пријаву корупције поднела лица запослена у јавном сектору почев од 2011. године и искуствима Агенције у трогодишњем поступању са лицима којима је пружена заштита за време важења Правилника о заштити лица која пријаве сумњу на корупцију. Представила је надлежности Агенције у поступању по пријавама сумње на корупцију лица запослених у органима јавне власти, кумулативно прописане услове који су тражени да буду испуњени за пружање заштите, поступање Агенције након пружања заштите и механизме којима је Агенција располагала ради њихове заштите. Представила је и постигнуте резултате у заштити лица и очувању њиховог радноправног статуса, сарадњу са другим органима у току поступања и њиховој пракси и резултате у испитивању пријављених случајева корупције. Указала је на сличности и разлике у правном оквиру заштите лица која пријављују сумњу на корупцију пре доношења и након доношења закона који уређује ову област.

Горан Ивић, виши саветник у Одељењу за контролу финансијских извештаја политичких субјеката и Нада Радовић, саветница у Одељењу за поступање у случају повреде закона, говорили су о: 1) надлежностима Агенције за борбу против корупције, а у вези са контролом финансирања политичких активности, 2) правним механизмима које Агенција спроводи у случају повреда Закона о финансирању политичких активности, 3) принципима рада Сектора за контролу финансирања политичких активности, 4) начину сарадње са другим институцијама и укрштању података и 5)концепту, структури, начину рада и ефектима мониторинга.

Јасмина Ћирковић, виши саветник у Одељењу за решавање о сукобу интереса говорила је о појму сукоба интереса и надлежностима Одељења за решавање о сукобу интереса; одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције којима су прописана права и обавезе функционера у погледу вршења друге јавне функције, обављања другог посла, односно делатности, о обавези пријављивања постојања сукоба интереса, забрани оснивања привредног друштва или јавне службе за време вршења јавне функције, о чланству у удружењима и органима удружења, недозвољеном утицају функционера и забрани заснивања радног односа или пословне сарадње по престанку јавне функције.

Владан Јоксимовић, заменик директора Агенције, као представник Србије при GRECO, представио је начин рада овог тела Савета Европе и упознао присутне са актуелним питањима у вези са тренутним евалуационим круговима, који представљају механизам за колегијални притисак на државе чланице да унапреде своје капацитете за ефикаснију борбу против корупције, идентификују недостатке у националним законодавним решењиам и убрзају неопходне измене. Представљене су препоруке GRECO за Србију и степен њихове испуњености, као и значај овог тела у процесу придруживања Србије Европској унији.