Stav Agencije o predmetu rektora Arsenijevića

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nove verzije Nacrta zakona o udžbenicima
09/02/2018
Javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru
19/02/2018

Stav Agencije o predmetu rektora Arsenijevića

print

Direktor Agencije je na osnovu prijave pokrenuo postupak protiv Nebojše Arsenijevića, rektora Univerziteta u Kragujevcu i 28.11.2017. godine doneo rešenje kojim se utvrđuje da je imenovani tokom vršenja navedene javne funkcije povredio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i izrečena mu je mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.

Protiv prvostepene odluke Nebojša Arsenijević izjavio je žalbu o kojoj je Odbor Agencije odlučio na sednici održanoj 17.01.2018. godine. Odluka Odbora Agencije upućena je Nebojši Arsenijeviću 25.01.2018. godine i čeka se prijem dostavnice kojom se potvrđuje da je dostavljanje izvršeno.
Po prijemu dokaza da je odluka Odbora lično uručena imenovanom, Agencija će nadležnom organu-Savetu Univerziteta u Kragujevcu podneti inicijativu za razrešenje Nebojše Arsenijevića sa javne funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu.