Razrešena direktorka Specijalne bolnice u Sokobanji

Procena rizika korupcije u propisima nije formalnost
26/05/2015
Komentari Agencije na treći Nacrt akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje borba protiv korupcije
29/05/2015

Razrešena direktorka Specijalne bolnice u Sokobanji

print

Znak Horizontalno Cirilica

Ministarstvo zdravlja je 25. maja obavestilo Agenciju za borbu protiv korupcije da je razrešilo Ljiljanu Isaković sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“ u Sokobanji. Agencija podseća javnost da je Ministarstvu 15.12.2014. godine uputila inicijativu za razrešenje Ljiljane Isaković pošto je utvrđeno da je kao direktorka bolnice postupala suprotno odredbama čl. 27. i 32. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U preporuci za razrešenje pored ostalog je navedeno da je Ljiljana Isaković sklopila sa svojom kćerkom Jelenom Isaković ugovor o radu kojim je u toj bolnici zasnovala radni odnos na neodređeno vreme na poslovima doktora medicine — pripravnika. Potom da je sa kćerkom Jelenom zaključila vansudsko poravnanje kojim je prihvaćeno da Jelena Isaković ovoj bolnici vraća dug po osnovu stipendiranja u iznosu od 300.201,19 dinara u 60 jednakih rata, bez kamate. Na sličan način zaposlila je i sina Nikolu Isakovića s kojim je zaključila ugovor o radu kojim je najpre zasnovan radni odnos u bolnici na određeno vreme, do 30.11.2011. godine, a zatim 29.05.2012. godine donela odluku o prijemu u radni odnos kojom je primljen u radni odnos na neodređeno vreme. Na taj način je interesno pogodovala povezanim licima i time dovela u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije. Ljiljana Isaković o sukobu interesa, koji je imala u ovim situacijama, nije pismeno obavestila Ministarstvo zdravlja i Agenciju za borbu protiv korupcije.