Saopštenje o vanrednoj proveri podataka o imovini i prihodima funkcionera

Direktor Agencije na godišnjem savetovanju u Kladovu
25/10/2017
Etnografski muzej – postupanje Agencije po predstavci sindikata
27/10/2017

Saopštenje o vanrednoj proveri podataka o imovini i prihodima funkcionera

print

Agencija za borbu protiv korupcije vrši redovnu proveru podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera (u daljem tekstu: Izveštaj) na osnovu Godišnjeg plana provere Izveštaja. Godišnjim planom provere za 2017. godinu obuhvaćeni su poslanici Narodne skupštine i članovi Vlade RS, koji u prethodnom periodu nisu bili predmet provera kao i sudije Apelacionog suda u Beogradu i tužioci u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu – ukupno 305 funkcionera.

Vanredna provera podataka iz izveštaja o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj), bilo kog funkcionera pokreće se po službenoj dužnosti kada postoje relevantne informacije i podaci koje ukazuju da postoje nesaglasnosti u prijavljenom i realnom stanju imovine i prihoda tog funkcionera. Najčešći izvor relevantnih informacija i podataka, na osnovu kojih se pokreće vanredna provera podataka izveštaja, su predlozi drugih sektora u okviru Agencije, drugih državnih organa, na osnovu predstavki fizičkih i pravnih lica, navoda medija i sl.

Prilog: Tabela vanrednih provera u toku 2016. i 2017. godine

Nakon izvršenih provera, ukoliko je utvrđena neka nepravilnost, traži se izjašnjenje funkcionera i potom se ili završava provera ili se pokreće postupak utvrđivanja postojanja povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ili se pak inicira postupak kod drugih nadležnih organa (tužilaštvo, Prekršajni sud i dr.).

Tabelarni pregled vanrednih provera kao i tabelarni pregled rezultata rada po napred navedenom se nalazi na internet prezentaciji Agencije.