Izabran direktor Agencije za borbu protiv korupcije
17/01/2018
Obaveštenje o načinu podnošenja Izveštaja o imovini i prihodima
22/01/2018

Saopštenje Odbora Agencije

print

Dana 18. januara 2018. godine, Agenciji za borbu protiv korupcije obratilo se više medijskih kuća, između ostalih Blic, Danas, BIRN, Istinomer, Insajder, Al džazira… kao i Tranparentnost, interesujući se o sledećim pitanjima, koja su po njihovom mišljenju, bila relevantna u postupku izbora direktora Agencije za borbu protiv korupcije:
1. Da li je novoizabrani direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Dragan Sikimić, u predizbornim kampanjama 2016. i 2017. godine uplatio po 40.000 dinara na račun Srpske napredne stranke?
2. Da li je novoizabrani direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Dragan Sikimić, bio izabran 2017. godine za predsednika Izborne komisije Opštine Zemun na predlog koalicije SNS-PS-PUPS?
3. Da li je Dragan Sikimić ikada bio ili je trenutno član Srpske napredne stranke?
4. Da li su prethodno navedena pitanja bila navedena u biografiji Dragana Sikimića koju je podneo na konkurs, odnosno da li su bila poznata članovima Odbora koji je izvršio izbor direktora, odnosno, da li bi eventualno pozitivan odgovor na navedena pitanja mogao da bude od uticaja na izvršeni izbor direktora?

Pre nego što da odgovor na postavljena pitanja, Odbor Agencije za borbu protiv korupcije želi da istakne sledeće činjenice:

1. Prilikom izbora direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Odbor se rukovodio uslovima za izbor direktora koji su propisani članom 16. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – odluka US, 67/2013 – autentično tumačenje i 8/2015 – odluka US) u kome je izričito navedeno: „Za direktora može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen pravni fakultet i najmanje devet godina radnog iskustva i nije osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije direktora. Direktor ne može da bude član političke stranke, odnosno političkog subjekta i podleže istim obavezama i zabranama koje se po ovom zakonu odnose na funkcionere.“
2. Kada je reč o ovlašćenjima Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, ona su propisana članom 7. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije: „Odbor Agencije bira i razrešava direktora Agencije, odlučuje o uvećanju plate direktora, odlučuje po žalbama na odluke direktora kojima se izriču mere u skladu sa ovim zakonom, usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije koji podnosi Narodnoj skupštini, vrši nadzor nad radom i imovinskim stanjem direktora, predlaže budžetska sredstva za rad Agencije, donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove određene ovim zakonom. Odbor Agencije može, na predlog direktora, da osniva savetodavna ili radna tela Agencije.“
3. Na sednici Odbora od 22. novembra 2017. godine, Odbor je prilikom raspisivanja konkursa za izbor direktora Agencije definisao i kriterijume koji će biti odlučujući prilikom izbora kandidata za direktora Agencije za borbu protiv korupcije, a to su: poznavanje pozitivnih propisa o antikoruptivnom zakonodavstvu, sposobnost kandidata da rukovode velikim brojem zaposlenih, sklonost ka međunarodnoj saradnji i učešću u davanju doprinosa u Poglavlju 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, radno iskustvo koje su kandidati naveli u prijavi s posebnim akcentom na one poslove koji su od značaja za kvalitetno obavljanje funkcije direktora i na, što je moguće brže, prilagođavanje zahtevima i nadležnostima direktora, a obzirom na prethodne poslove kojima su se kandidati bavili.
Imajući u vidu sve navedene činjenice, Odbor je uvidom u konkursnu dokumentaciju koju je podneo kandidat Dragan Sikimić, kao i kroz neposredne razgovore sa kandidatom koji su obavljeni 21.12.2017. godine i 17.1.2018. godine, nedvosmisleno utvrdio da Dragan Sikimić ispunjava sve Zakonom propisane uslove koji se traže za izbor direktora, kao i da ispunjava sve kriterijume koje je sam Odbor definisao prilikom raspisivanja konkursa. U tom smislu, kandidatu Draganu Sikimiću je, kao i svim drugim kandidatima, pre početka razgovora, postavljeno sledeće pitanje : „Da li ste član neke političke stranke, i ako jeste, od kada, ne morate da navedete koje.“ Na postavljeno pitanje, kandidat Dragan Sikimić, odgovorio je na sledeći način : „Nisam član, znam da je to eliminatorni uslov, ne bih se javljao da sam član.“ O ovome postoji dokaz, kako kroz sačinjeni zapisnik, tako i kroz audio snimak, jer je uz saglasnost Dragana Sikimića njegov razgovor sa komisijom tonski sniman.
Komisija povodom ovog pitanja želi da istakne sledeće. Pre svega, navedenom odredbom člana 16. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jasno je istaknuto da „direktor ne može da bude član političke stranke“, a to znači da ispunjenost ovog uslova može da se ceni samo prema situaciji koja postoji u trenutku podnošenja konkursne dokumentacije. S tim u vezi, eventualno članstvo u političkoj stranci kandidata koje bi prethodilo trenutku njegove prijave na konkurs nije pravno relevantna činjenica za mogućnost da jedno lice bude izabrano na mesto direktora Agencije, te se Odbor ovim pitanjem nije ni bavio, jer bi u suprotnom postupao nezakonito, izvan ovlašćenja koja su mu poverena zakonom.
Odbor se nije bavio ni postavljenim pitanjima o dve eventualne uplate kandidata u iznosu od po 40.000 dinara na račun Srpske napredne stranke, kao ni njegovim eventualnim izborom 2017. godine za predsednika Izborne komisije Opštine Zemun na predlog koalicije SNS-PS-PUPS. Nijednu od ovih informacija kandidat Dragan Sikimić nije dostavio Odboru u svojoj biografiji prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, niti su ove informacije Odboru bile poznate. Sa druge strane, Odbor Agencije još jednom podseća na svoja ovlašćenja koja su mu poverena Zakonom, a koja su navedena i u ovom saopštenju. Ona jasno pokazuju da Odbor Agencije nije istražni organ, već nadzorni organ, ali nadzorni organ u odnosu na direktora, a ne u odnosu na kandidate za mesto direktora.
Najzad, Odbor ne vidi ni da bi njegova upoznatost sa činjenicama koje su navedene mogla da utiče na odluku Odbora povodom izbora direktora, jer nijedna od navedenih činjenica ne predstavlja bilo kojim zakonom predviđenu diskvalifikatornu okolnost za izbor bilo kojeg kandidata na mesto direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Razume se, postupanje Odbora kojim bi se eliminisao Dragan Sikimić kao kandidat za direktora Agencije zbog njegovog eventualnog članstva u političkoj stranci ne bi predstavljalo diksriminaciju, jer je samim Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije kao uslov koji direktor mora da ispuni izričito navedeno da direktor ne sme biti član političke stranke. Međutim, pošto je, kako je obrazloženo, utvrđeno da kandidat Sikimić u trenutku raspisivanja konkursa nije bio član političke stranke, to bi upuštanje Odbora u pitanja koja su od strane medija postavljena Odboru, predstavljalo prekoračenje ovlašćenja predviđenih Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije koja su data Odboru. Upuštanje i ocenjivanje ovih pitanja bilo bi suprotno i Ustavu Republike Srbije (član 21. stav 3., član 46, član 53, član 55 i član 86) i Zakonu o zabrani diskriminacije (član 2. stav 1.), a moglo bi se podvesti i pod arbitrarno i diskriminatorno ponašanje koje Odbor nije preduzimao ni prema jednom kandidatu, pa ni prema Draganu Sikimiću.
Za Odbor Agencije za borbu protiv korupcije izbor Dragana Sikimića kao direktora Agencije je res iudicata. Odbor nema razloga da ovu odluku dodatno preispituje niti će se dalje oglašavati po ovom pitanju, osim ako Odboru ne budu podneti nesumnjivi dokazi koji mu nisu bili poznati u trenutku donošenja odluke, a koji bi po Ustavu i zakonima Republike Srbije bitno uticali na donošenje drugačije odluke.
Na kraju, Odbor Agencije za borbu protiv korupcije želi da istakne da će i ubuduće, kao i do sada, biti otvoren za saradnju i spreman da odgovori na svako pitanje koje bi bilo od eventualnog interesa za javnost. Odbor i ovom prilikom ističe da javnost, pa i drugi nadležni organi mogu da ispituju isključivo zakonitost, a ne i celishodnost odluka koje donosi Odbor. Ta celishodnost je, razume se, zasnovana na primeni zakona, ali o njenom postojanju svedoči i činjenica da je i ovom prilikom Odbor doneo odluku jednoglasno. O celishodnosti odluka koje donosi Odbor jedini merodavni sud može da bude vreme pred nama. Svako suprotno ponašanje ne bi doprinelo izgrađivanju ugleda i nezavisnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kao i njenog Odbora, čije članove, podsećamo, bira Narodna skupština Republike Srbije kao predstavnički organ građana Republike Srbije.