Изабран директор Агенције за борбу против корупције
17/01/2018
Обавештење о начину подношења Извештаја о имовини и приходима
22/01/2018

Саопштење Одбора Агенције

print

Дана 18. јануара 2018. године, Агенцији за борбу против корупције обратило се више медијских кућа, између осталих Блиц, Данас, БИРН, Истиномер, Инсајдер, Ал џазира… као и Транпарентност, интересујући се о следећим питањима, која су по њиховом мишљењу, била релевантна у поступку избора директора Агенције за борбу против корупције:
1. Да ли је новоизабрани директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, у предизборним кампањама 2016. и 2017. године уплатио по 40.000 динара на рачун Српске напредне странке?
2. Да ли је новоизабрани директор Агенције за борбу против корупције, Драган Сикимић, био изабран 2017. године за председника Изборне комисије Општине Земун на предлог коалиције СНС-ПС-ПУПС?
3. Да ли је Драган Сикимић икада био или је тренутно члан Српске напредне странке?
4. Да ли су претходно наведена питања била наведена у биографији Драгана Сикимића коју је поднео на конкурс, односно да ли су била позната члановима Одбора који је извршио избор директора, односно, да ли би евентуално позитиван одговор на наведена питања могао да буде од утицаја на извршени избор директора?

Пре него што да одговор на постављена питања, Одбор Агенције за борбу против корупције жели да истакне следеће чињенице:

1. Приликом избора директора Агенције за борбу против корупције, Одбор се руководио условима за избор директора који су прописани чланом 16. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС) у коме је изричито наведено: „За директора може да буде изабрано лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет и најмање девет година радног искуства и није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за вршење функције директора. Директор не може да буде члан политичке странке, односно политичког субјекта и подлеже истим обавезама и забранама које се по овом закону односе на функционере.“
2. Када је реч о овлашћењима Одбора Агенције за борбу против корупције, она су прописана чланом 7. Закона о Агенцији за борбу против корупције: „Одбор Агенције бира и разрешава директора Агенције, одлучује о увећању плате директора, одлучује по жалбама на одлуке директора којима се изричу мере у складу са овим законом, усваја годишњи извештај о раду Агенције који подноси Народној скупштини, врши надзор над радом и имовинским стањем директора, предлаже буџетска средства за рад Агенције, доноси пословник о свом раду и врши друге послове одређене овим законом. Одбор Агенције може, на предлог директора, да оснива саветодавна или радна тела Агенције.“
3. На седници Одбора од 22. новембра 2017. године, Одбор је приликом расписивања конкурса за избор директора Агенције дефинисао и критеријуме који ће бити одлучујући приликом избора кандидата за директора Агенције за борбу против корупције, а то су: познавање позитивних прописа о антикоруптивном законодавству, способност кандидата да руководе великим бројем запослених, склоност ка међународној сарадњи и учешћу у давању доприноса у Поглављу 23 у преговорима са Европском унијом, радно искуство које су кандидати навели у пријави с посебним акцентом на оне послове који су од значаја за квалитетно обављање функције директора и на, што је могуће брже, прилагођавање захтевима и надлежностима директора, а обзиром на претходне послове којима су се кандидати бавили.
Имајући у виду све наведене чињенице, Одбор је увидом у конкурсну документацију коју је поднео кандидат Драган Сикимић, као и кроз непосредне разговоре са кандидатом који су обављени 21.12.2017. године и 17.1.2018. године, недвосмислено утврдио да Драган Сикимић испуњава све Законом прописане услове који се траже за избор директора, као и да испуњава све критеријуме које је сам Одбор дефинисао приликом расписивања конкурса. У том смислу, кандидату Драгану Сикимићу је, као и свим другим кандидатима, пре почетка разговора, постављено следеће питање : „Да ли сте члан неке политичке странке, и ако јесте, од када, не морате да наведете које.“ На постављено питање, кандидат Драган Сикимић, одговорио је на следећи начин : „Нисам члан, знам да је то елиминаторни услов, не бих се јављао да сам члан.“ О овоме постоји доказ, како кроз сачињени записник, тако и кроз аудио снимак, јер је уз сагласност Драгана Сикимића његов разговор са комисијом тонски сниман.
Комисија поводом овог питања жели да истакне следеће. Пре свега, наведеном одредбом члана 16. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јасно је истакнуто да „директор не може да буде члан политичке странке“, а то значи да испуњеност овог услова може да се цени само према ситуацији која постоји у тренутку подношења конкурсне документације. С тим у вези, евентуално чланство у политичкој странци кандидата које би претходило тренутку његове пријаве на конкурс није правно релевантна чињеница за могућност да једно лице буде изабрано на место директора Агенције, те се Одбор овим питањем није ни бавио, јер би у супротном поступао незаконито, изван овлашћења која су му поверена законом.
Одбор се није бавио ни постављеним питањима о две евентуалне уплате кандидата у износу од по 40.000 динара на рачун Српске напредне странке, као ни његовим евентуалним избором 2017. године за председника Изборне комисије Општине Земун на предлог коалиције СНС-ПС-ПУПС. Ниједну од ових информација кандидат Драган Сикимић није доставио Одбору у својој биографији приликом подношења конкурсне документације, нити су ове информације Одбору биле познате. Са друге стране, Одбор Агенције још једном подсећа на своја овлашћења која су му поверена Законом, а која су наведена и у овом саопштењу. Она јасно показују да Одбор Агенције није истражни орган, већ надзорни орган, али надзорни орган у односу на директора, а не у односу на кандидате за место директора.
Најзад, Одбор не види ни да би његова упознатост са чињеницама које су наведене могла да утиче на одлуку Одбора поводом избора директора, јер ниједна од наведених чињеница не представља било којим законом предвиђену дисквалификаторну околност за избор било којег кандидата на место директора Агенције за борбу против корупције. Разуме се, поступање Одбора којим би се елиминисао Драган Сикимић као кандидат за директора Агенције због његовог евентуалног чланства у политичкој странци не би представљало диксриминацију, јер је самим Законом о Агенцији за борбу против корупције као услов који директор мора да испуни изричито наведено да директор не сме бити члан политичке странке. Међутим, пошто је, како је образложено, утврђено да кандидат Сикимић у тренутку расписивања конкурса није био члан политичке странке, то би упуштање Одбора у питања која су од стране медија постављена Одбору, представљало прекорачење овлашћења предвиђених Законом о Агенцији за борбу против корупције која су дата Одбору. Упуштање и оцењивање ових питања било би супротно и Уставу Републике Србије (члан 21. став 3., члан 46, члан 53, члан 55 и члан 86) и Закону о забрани дискриминације (члан 2. став 1.), а могло би се подвести и под арбитрарно и дискриминаторно понашање које Одбор није предузимао ни према једном кандидату, па ни према Драгану Сикимићу.
За Одбор Агенције за борбу против корупције избор Драгана Сикимића као директора Агенције је res iudicata. Одбор нема разлога да ову одлуку додатно преиспитује нити ће се даље оглашавати по овом питању, осим ако Одбору не буду поднети несумњиви докази који му нису били познати у тренутку доношења одлуке, а који би по Уставу и законима Републике Србије битно утицали на доношење другачије одлуке.
На крају, Одбор Агенције за борбу против корупције жели да истакне да ће и убудуће, као и до сада, бити отворен за сарадњу и спреман да одговори на свако питање које би било од евентуалног интереса за јавност. Одбор и овом приликом истиче да јавност, па и други надлежни органи могу да испитују искључиво законитост, а не и целисходност одлука које доноси Одбор. Та целисходност је, разуме се, заснована на примени закона, али о њеном постојању сведочи и чињеница да је и овом приликом Одбор донео одлуку једногласно. О целисходности одлука које доноси Одбор једини меродавни суд може да буде време пред нама. Свако супротно понашање не би допринело изграђивању угледа и независности Агенције за борбу против корупције, као и њеног Одбора, чије чланове, подсећамо, бира Народна скупштина Републике Србије као представнички орган грађана Републике Србије.