Против функционера покренуто 1.377 поступака због повреде обавезе пријављивања имовине и прихода и поклона

Састанaк о спровођењу економске и димензије заштите животне средине ОЕБС-a у Бечу
20/10/2016
Поступање Агенције за борбу против корупције и прекршајних судова у случајевима повреде одредаба Закона о финансирању политичких активности
01/11/2016

Против функционера покренуто 1.377 поступака због повреде обавезе пријављивања имовине и прихода и поклона

print
logo_acas_cir

Агенција за борбу против корупције покренула је, у периоду од јануара 2013. закључно са крајем јуна 2016. године, укупно 1.377 поступака (2013. – 266, 2014. – 490, 2015. – 493, 2016. – 94) поводом сумњи на повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције:
1) чл. 39. ст. 3: поступци који су покренути у вези са обавезама функционера према пригодним поклонима;
2) чл. 43. ст. 1: поступци који су покренути према руководиоцима органа јавне власти који нису уопште, или нису на време послали обавештења Агенцији о ступању на/престанку функције лица ангажованих у органима јавне власти којима управљају;
3) чл. 43. ст. 2: поступци који су покренути према функционерима који нису уопште, или нису на време доставили Агенцији извештај о имовини и приходима, након ступања на функцију;
4) чл. 43. ст. 4: поступци који су покренути према функционерима који нису уопште, или нису на време доставили Агенцији извештај о имовини и приходима, након престанка функције;

Највише мера донето је због неподношења, односно неблаговременог подношења извештаја о имовини и приходима након ступања на функцију (60%), а затим следе мере због неподношења, односно неблаговременог подношења извештаја о имовини и приходима након престанка функције (35%). Мере упозорења су најзаступљенији тип (88% учешћа) у укупном броју донетих одлука.

Спроведени поступци равномерно су били усмерени како на високе, тако и на остале јавне функције: процентуални однос износи приближно 51% према 49% у корист поступака према носиоцима високих јавних функција. Посматрано из перспективе нивоа власти, највише поступака је вођено према функционерима на нивоу локалне самоуправе – 60%, затим следи републички ниво власти са 37%. На републичком нивоу, највише поступака је вођено према функционерима из органа државне управе (28%), а на нивоу локалне самоуправе према функционерима извршних органа (61%).

Захтеви за покретање прекршајног поступка против функционера поднети су у нешто више од 30% од свих поступака које је водило Одељење за вођење регистара и посебних евиденција: 61% захтева за покретање прекршајног поступка поднето је против носилаца високих јавних функција, а 39% против носилаца осталих јавних функција. Највише захтева за покретање прекршајног поступка поднето је према лицима која обављају функције на нивоу локалне самоуправе – 53%, затим следи републички ниво власти са 46%. И у овом случају, на републичком нивоу власти, највише захтева је поднето против функционера из органа државне управе (35%), а исти тренд је заступљен и на нивоу локалне самоуправе где је највећи удео поднетих захтева за покретање прекршајног поступка против функционера извршних органа (62%).

Анализу са резултатима рада Одељења за вођење регистара и посебних евиденција можете прочитати овде.