Пропуштање прилика: у изменама закона и даље присутни недостаци

Модел Закона о Агенцији за борбу против корупције
27/06/2015
Праве фарсу од контролних тела
30/06/2015

Пропуштање прилика: у изменама закона и даље присутни недостаци

print
Znak-Horizontalno-CirilicaМинистарство правде припремило је нацрте закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академија, Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву, поводом којих је одржана јавна расправа. Мишљења о процени ризика корупције у одредбама ових нацрта Агенција је упутила Министарству 18. јуна.
Према образложењима, разлози за израду нацрта закона произлазе из одлука Уставног суда из 2014. године којима су престале да важе одређене одредбе Закона о Правосудној академији, Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву. Овим одредбама било је прописано да су Висoки сaвeт судствa и Државно веће тужилаца дужни дa приликoм прeдлaгaњa кaндидaтa зa избoр судиje прeкршajнoг или основног судa, односно заменика основног јавног тужиоца прeдлoже кaндидaтa кojи je зaвршиo почетну oбуку у Прaвoсуднoj aкaдeмиjи, у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији нису обухваћене све потребне измене предвиђене стратешким оквиром за борбу против корупције. Додатно, није искоришћена прилика да се отклоне недостаци који се односе на састав и именовање чланова Управног одбора и Програмског савета, односно избор чланова комисија, стручних лица, ментора и повремених предавача, који указују на потребу реформисања организационог устројства Правосудне академије у циљу непристрасног избора кандидата за почетну обуку. С друге стране, у нацртима закона о изменама и допунама Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву није прецизирано како ће се проверавати стручност и оспособљеност на испитима које организују Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца, нити је прописан рок у којем ће ова тела донети акте којим ће детаљније прописати програм и начин полагања ових испита.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање уочених недостатака допринело побољшању нацрта закона и томе да процес избора и напредовања носилаца правосудних функција буде заснован на јасним, објективним, транспарентним и унапред утврђеним критеријумима, што је један од прокламованих циљева Националне стратегије за борбу против корупције.

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о судијама и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву можете преузети ОВДЕ.

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији можете преузети ОВДЕ.