Пријављивање поклона је један од елемената одговорног вршења поверених послова

Примаоци социјалне помоћи финансирају политичке странке
01/06/2015
Представници Европске Уније посетили Агенцију
03/06/2015

Пријављивање поклона је један од елемената одговорног вршења поверених послова

print

poklon2

Агенција за борбу против корупције објавила је статистичку анализу каталога поклона у 2014. години које су пријавили функционери. Статистичку анализу можете преузети овде.

 

Законодавни оквир

Функционер је дужан да о сваком поклону у вези са вршењем јавне функције обавести државни или други орган, организацију, јавну службу у којој врши јавну функцију, који су обавезни да о поклонима воде посебну евиденцију.

Копија евиденције за претходну календарску годину доставља се Агенцији, најкасније до 1. марта текуће године (чл. 41. ст. 1. и 2. Закона о Агенцији). Агенција води каталог поклона (чл. 68. ст. 1. ал. 4. Закона о Агенцији). Агенција објављује каталог поклона за претходну календарску годину до 1. јуна текуће године (чл. 41. ст. 4. Закона о Агенцији).

 

Шта се све сматра поклонима

„Поклон“ је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и свака друга корист која је дата функционеру или повезаном лицу у вези с вршењем јавне функције. „Протоколарни поклон“ је поклон који функционер прими од стране државе, њеног органа или организације, међународне организације или страног правног лица, који је примљен приликом службене посете или у другим сличним приликама.

Детаљнији опис правила у вези са поклонима можете видети у Правилнику о поклонима функционера.

 

Значај

Значај вођења и објављивања каталога поклона је у повећању транспарентности у обављању јавних функција, а она се не може постићи уколико не постоји свест функционера да је обавеза пријављивања поклона само један од елемената одговорног вршења поверених послова.

На овај начин, подаци о поклонима функционера и са њима повезаних лица, из којих може произлазити сукоб интереса, доступни су контроли јавности.

Агенција за борбу против корупције је, кроз модел плана интегритета, чија је израда законска обавеза свих јавних институција, понудила решење да институције одреде лице које је надлежно за вођење евиденције поклона и обавештавање Агенције о томе. Осим тога, евиденције о поклонима морале би бити предмет редовне ревизије овлашћеног лица у органу, који мора бити независан у свом раду и који је у обавези да резултате ревизије предочи руководиоцу органа. Циљ таквог прегледа треба да буде и анализа трендова и образаца који могу изазвати забринутост, а самим тим и указати на потребу увођења корективних и превентивних акција.

Имајући у виду релативно мали број пријављених поклона, потребна је и реакција јавности, медија и самих грађана, који би обавештавали Агенцију, уколико имају сазнања о томе да је неки функционер примио поклон, дозвољени или недозвољени, а о томе не постоји податак у регистру поклона који води Агенција за борбу против корупције.