Primaoci socijalne pomoći finansiraju političke stranke

Komentari Agencije na treći Nacrt akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje borba protiv korupcije
29/05/2015
Prijavljivanje poklona je jedan od elemenata odgovornog vršenja poverenih poslova
01/06/2015

Primaoci socijalne pomoći finansiraju političke stranke

print

Prilikom vršenja kontrole finansiranja izbornih kampanja, Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim nadležnostima, između ostalog, proverava fizička lica koja doniraju sredstva političkim subjektima. Prilikom te provere, imena tih donatora proveravaju se u različitim bazama podataka. Na taj način, još jednom se došlo do podatka da je određeni broj fizičkih lica koji donira sredstva politički subjektima – korisnik novčane socijalne pomoći u 2014. godini.

Istovremeno, ponovo je primećen trend istovetnih iznosa prilikom uplata priloga fizičkih lica.

Agencija za borbu protiv korupcije je 04.05.2015. godine, uputila dopis Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa ciljem da preispita opravdanost dodele sredstava licima koja su u toku 2014. godine bili korisnici sredstava socijalne pomoći, a koja su istovremeno dali prilog političkim subjektima za izbornu kampanju za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije i izbor odbornika u Skupštinu grada Beograda, koji su održani 16. marta 2014. godine.

Agencija je i ranije, u nekoliko navrata, obaveštavala javnost o tome da su korisnici sredstava socijalne pomoći „finansirali“ političke stranke tokom izbornih kampanja 2012. godine.

Ističemo da su skoro sva lica, koja su korisnici socijalne pomoći, vršila uplate političkim strankama sa svog tekućeg računa na račun stranke i time postupala u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Ali isto tako postavlja se pitanje kako socijalno najugroženija lica imaju sredstva da daju prilog političkoj stranci u iznosima koji su daleko veći od primljene socijalne pomoći.

Do ovih podataka Agencija je došla tako što je listu svih privatnih donatora prosledila nadležnom Ministarstvu koje je utvrdilo da su pojedina lica korisnici navedene pomoći.

Novčanu socijalnu pomoć u 2014. godini, koristila su 23 fizička lica koja su ujedno bila davaoci priloga političkim strankama za izbornu kampanju u 2014. godini.

 

Ime

Prezime

Iznos primljenih novčanih sredstava – novčana socijalna pomoć u 2014. godini

Iznos datog priloga

Prilog dat političkoj stranci

94.694,67

650.000,00

Socijalistička partija Srbije

65.839,97

6.000,00

Srpska napredna stranka

134.104,62

40.000,00

Srpska napredna stranka

69.154,74

40.000,00

Srpska napredna stranka

8.242,00

40.000,00

Srpska napredna stranka

165.980,76

40.000,00

Srpska napredna stranka

37.437,00

40.000,00

Srpska napredna stranka

81.356,04

40.000,00

Srpska napredna stranka

59.646,63

40.000,00

Srpska napredna stranka

45.461,68

40.000,00

Srpska napredna stranka

52.640,94

40.000,00

Srpska napredna stranka

21.472,96

40.000,00

Srpska napredna stranka

107.480,19

40.000,00

Srpska napredna stranka

58.367,52

40.000,00

Srpska napredna stranka

39.966,12

40.000,00

Srpska napredna stranka

67.094,71

40.000,00

Srpska napredna stranka

146.114,33

40.000,00

Srpska napredna stranka

55.835,72

40.000,00

Srpska napredna stranka

149.574,81

40.000,00

Srpska napredna stranka

21.249,43

40.000,00

Srpska napredna stranka

144.263,43

40.000,00

Srpska napredna stranka

66.166,59

40.000,00

Srpska napredna stranka

51.053,32

80.000,00

Ujedinjeni regioni Srbije

Posebno ističemo prilog u iznosu od 650.000,00 dinara koje je Socijalističkoj partiji Srbije dalo fizičko lice, koje je u navedenoj godini bilo korisnik novčane socijalne pomoći u iznosu od 94.694,67 dinara.

Imajući u vidu da se novčana socijalna pomoć dodeljuje socijalno najugroženijim licima po posebnim kriterijumima, koja služi za podmirivanje najosnovnijih egzistencijalnih potreba primaoca, a da visina datih priloga u nekim slučajevi prelazi 50% visine primljene socijalne pomoći na godišnjem nivou, postavlja se pitanje opravdanosti primanja i načina dodele tih sredstava navedenim fizičkim licima.