Предлог закона о јавним предузећима: незнатне измене – исте препоруке

Нацрт закона о јавним предузећима – потребно отклонити ризике корупције
09/02/2016
Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу антикорупцијске стратегије и акционог плана – за 2015. годину
18/02/2016

Предлог закона о јавним предузећима: незнатне измене – исте препоруке

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције упутила је Влади и Народној скупштини мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о јавним предузећима.

Агенција је у овом мишљењу поновила већину сугестија и препорука из мишљења о нацрту овог закона, имајући у виду да је Предлог закона незнатно измењен у односу на претходни текст. Наиме, Агенција је указала да иако Предлог закона садржи одређене значајне новине са становишта спречавања корупције, неопходно је унапредити и прецизирати његове одредбе. Конкретно, неопходно је прецизирати поједине услове и прописати критеријуме за именовање и разрешење чланова надзорних одбора и директора јавних предузећа; одредити критеријуме за коришћење средстава из буџета, како би се спречиле злоупотребе, прописати краће рокове за доношење одређених подзаконских аката, те предвидети прекршајну одговорност у случају да одговорна лица у органима јавне власти не предузму потребне мере у оквиру поступка именовања директора јавног предузећа и чланова надзорног одбора. Поред тога, одређене одредбе Предлога закона садрже ризике корупције који се односе на употребу непрецизних формулација, давање широких дискреционих овлашћења, непостојање рокова, или одређивање непримерених рокова, препуштање Влади и министру да подзаконским актима уреде одређена питања која би требало уредити законским одредбама, те постојање правних празнина.

Важно је напоменути да је у образложењу Предлога наведено да се доношење овог закона по хитном поступку предлаже у складу са Пословником Народне скупштине, те да је, „имајући у виду да постојећа правна регулатива није довољно ефикасна за решавање изнетих проблема било (је) потребно по хитном поступку приступити изради и доношењу Закона о јавним предузећима.“ С обзиром на то да према Пословнику Народне скупштине, закон може донети по хитном поступку једино уколико се њиме уређују питања и односи настали услед околности које нису могле да се предвиде, а у случају када би недоношење закона по хитном поступку могло да проузрокује штетне последице по живот и здравље људи, безбедност земље и рад органа и организација, као и уколико се ради о испуњењу међународних обавеза и усклађивању прописа с прописима Европске уније, Агенција указује да је упитно да ли су у овом случају испуњени поменути услови. Ово питање је посебно важно, имајући у виду да досадашње искуство показује да на квалитет законских решења негативно утиче пракса доношења закона по хитном поступку.

Агенција за борбу против корупције је позвала Владу и народне посланике да размотре дате препоруке у циљу побољшања предложених законских решења.

Мишљење Агенције доступно је овде.