Prevod na srpski jezik GRECO Evaluacionog izveštaja za Srbiju u okviru četvrtog kruga evaluacija

Agencija najoštrije osuđuje napad na novinara Ivana Ninića
29/08/2015
Povodom polemike o tekstu Nacrta zakona o ulaganjima
08/09/2015

Prevod na srpski jezik GRECO Evaluacionog izveštaja za Srbiju u okviru četvrtog kruga evaluacija

print
Logo-Greco-onlyAgencija objavljuje prevod na srpski jezik Evaluacionog izveštaja za Srbiju koji je nastao u okviru postupka četvrtog kruga evaluacije GRECO i objavljen je 2. jula 2015. godine. Tema četvrtog kruga evaluacije je prevencija korupcije u vezi sa narodnim poslanicima, sudijama i tužiocima, a ključne teme: etički principi i pravila ponašanja, sukob interesa i prijava imovine i prohoda.

Preporuke ovog Izveštaja su sledeće:

U odnosu na narodne poslanike

i. transparentnost zakonodavnog procesa da bude dodatno unapređena (i) time što će se obezbediti da predlozi zakona, amandmani na takve predloge i agende i ishodi sednica odbora budu objavljivani na vreme, da odgovarajući vremenski okviri budu na snazi za podnošenje amandmana i da se hitni postupak primenjuje kao izuzetak a ne kao pravilo, i (ii) daljim razvijanjem pravila o javnim raspravama i javnim saslušanjima i obezbeđenjem njihove primene u praksi (stav 33);

ii. (i) brzo postupanje u vezi sa usvajanjem Kodeksa ponašanja za narodne poslanike i obezbeđivanje jasnih smernica za izbegavanje i rešavanje sukoba interesa, i (ii) obezbeđivanje da javnosti bude omogućen lak pristup budućem Kodeksu i da se on efikasno sprovodi u praksi, uključujući podizanje svesti među narodnim poslanicima o standardima koji se očekuju od njih, omogućavajući im savetovanje uz čuvanje poverljivosti i namenske obuke (stav 42);

iii. uvođenje pravila za narodne poslanike o načinima njihove interakcije sa lobistima i ostalim trećim stranama koje pokušavaju da utiču na parlamentarni proces, i da te interakcije budu transparentnije (stav 66);

U odnosu na sudije

iv. (i) promena sastava Visokog saveta sudstva, posebno isključivanjem Narodne skupštine iz izbora njegovih članova, obezbeđujući da najmanje polovina njegovih članova budu sudije izabrane od strane svojih kolega i ukidanje članstva predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti po službenoj dužnosti; (ii) preduzimanje odgovarajućih mera za dalji razvoj uloge Visokog saveta sudstva kao istinski samoupravnog tela koje deluje na proaktivan i transparentan način (stav 99);

v. reforma procedura za zapošljavanje i unapređivanje sudija i predsednika sudova, naročito isključenjem Narodne skupštine iz procesa, obezbeđujući da se odluke nose na osnovu jasnih i objektivnih kriterijuma, na transparentan način i da položaj predsednika sudova obavljaju vršioci dužnosti što je kraće moguće (stav 115);

vi. sistem ocenjivanja rada sudija da bude revidiran (i) uvođenjem kvalitativnijih kriterijuma i (ii) ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati vrednovanja sistematski vode ka razrešenju dotičnih sudija (stav 118);

vii. (i) da Etički kodeks za sudije bude efikasno prenesen svim sudijama i dopunjen daljim pisanim smernicama o etičkim pitanjima – uključujući objašnjenja, smernice sa tumačenjem i praktične primere – i redovno ažuriran; (ii) da za sve kategorije sudija bude obezbeđena namenska obuka praktične prirode i poverljivo savetovanje u okviru pravosuđa (stav 131);

U odnosu na tužioce

viii. (i) promena sastava Državnog veća tužilaca (DVT), posebno isključivanjem Narodne skupštine iz izbora njegovih članova, obezbeđujući da značajni deo njegovih članova budu tužioci izabrani od strane svojih kolega i ukidanjem članstva predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti po službenoj dužnosti; (ii) preduzimanje odgovarajućih mera za dalji razvoj uloge DVT-a kao istinski samoupravnog tela koje deluje proaktivno i transparentno (stav 164);

ix. reforma procedura za zapošljavanje i unapređivanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, naročito isključenjem Narodne skupštine iz procesa, ograničavajući diskreciju Vlade i obezbeđujući da se odluke donose na osnovu jasnih i objektivnih kriterijuma, na transparentan način i da položaj javnih tužilaca (tj. rukovodilaca tužilaštava) vršioci dužnosti obavljaju samo kratko vreme (stav 173);

x. sistem ocenjivanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da bude revidiran (i) revidiranjem kvantitativnih pokazatelja i obezbeđivanjem da kriterijume za vrednovanje čine uglavnom kvalitativni pokazatelji i (ii) ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati vrednovanja sistematski dovode do razrešenja i obezbeđivanjem da tužioci imaju odgovarajuće mogućnosti da doprinesu procesu vrednovanja (stav 176);

xi. (i) Etički kodeks za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca da bude efikasno prenesen svim tužiocima i dopunjen daljim pisanim smernicama o etičkim pitanjima – uključujući objašnjenja, smernice sa tumačenjem i praktične primere – i da bude redovno ažuriran; (ii) da za sve kategorije tužilaca bude obezbeđena namenska obuka praktične prirode i poverljivo savetovanje u okviru tužilaštva (stav 189);

U odnosu na sve kategorije

xii. dalje razvijanje i pojašnjavanje pravila o sukobu interesa i povezanim pitanjima koja se primenjuju za narodne poslanike, sudije i tužioce, između ostalog onih koja se odnose na definiciju upravljanja sukobom interesa, istovremeno vršenje nekoliko javnih funkcija i sekundarnih aktivnosti, izveštaje o imovini i prihodima (opseg, obelodanjivanje informacija i kontrola) i sankcije (stav 215);

xiii. dalje jačanje uloge Agencije za borbu protiv korupcije u sprečavanju korupcije i sprečavanju i rešavanju sukoba interesa u odnosu na narodne poslanike, sudije i tužioce, između ostalog, (i) preduzimanjem odgovarajućih mera kako bi se obezbedio adekvatan stepen nezavisnosti i obezbeđujući adekvatne finansijske i kadrovske resurse i (ii) davanjem nadležnosti i prava Agenciji, koja bi obuhvatila, na primer, pravo na neposredan pristup podacima kod drugih organa javne vlasti, pravo na delovanje po anonimnoj žalbi i na vlastitu inicijativu, i pravo na podnošenje krivičnih prijava, iniciranje prekršajnog postupka i pokretanje inicijative za disciplinarni postupak (stav 220).

GRECO je u Izveštaju pozvao nadležne organe Srbije da do 31. decembra 2016. godine podnesu izveštaj o merama koje su preduzete za primenu preporuka iz ovog evaluacionog izveštaja. GRECO će oceniti ove mere preko svog posebnog postupka ocene usaglašenosti.

Zahvaljujemo se Kancelariji Saveta Evrope u Beogradu koja je omogućila prevod ovog Izveštaja u okviru projekta “Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije u Srbiji“.

Dosadašnje izveštaje GRECO možete pogledati ovde, kao i na internet prezentaciji Saveta Evrope/GRECO.