Превод на српски језик GRECO Евалуационог извештаја за Србију у оквиру четвртог круга евалуација

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency
11/05/2015
The Report on the Oversight of the Financing of Political Entities in 2014
04/01/2016

Превод на српски језик GRECO Евалуационог извештаја за Србију у оквиру четвртог круга евалуација

print
Logo-Greco-onlyАгенција објављује превод на српски језик Евалуационог извештаја за Србију који је настао у оквиру поступка четвртог круга евалуације GRECO и објављен је 2. јула 2015. године. Тема четвртог круга евалуације је превенција корупције у вези са народним посланицима, судијама и тужиоцима, а кључне теме: етички принципи и правила понашања, сукоб интереса и пријава имовине и прохода.

Препоруке овог Извештаја су следеће:

У односу на народне посланике

i. транспарентност законодавног процеса да буде додатно унапређена (i) тиме што ће се обезбедити да предлози закона, амандмани на такве предлоге и агенде и исходи седница одбора буду објављивани на време, да одговарајући временски оквири буду на снази за подношење амандмана и да се хитни поступак примењује као изузетак а не као правило, и (ii) даљим развијањем правила о јавним расправама и јавним саслушањима и обезбеђењем њихове примене у пракси (став 33);

ii. (i) брзо поступање у вези са усвајањем Кодекса понашања за народне посланике и обезбеђивање јасних смерница за избегавање и решавање сукоба интереса, и (ii) обезбеђивање да јавности буде омогућен лак приступ будућем Кодексу и да се он ефикасно спроводи у пракси, укључујући подизање свести међу народним посланицима о стандардима који се очекују од њих, омогућавајући им саветовање уз чување поверљивости и наменске обуке (став 42);

iii. увођење правила за народне посланике о начинима њихове интеракције са лобистима и осталим трећим странама које покушавају да утичу на парламентарни процес, и да те интеракције буду транспарентније (став 66);

У односу на судије

iv. (i) промена састава Високог савета судства, посебно искључивањем Народне скупштине из избора његових чланова, обезбеђујући да најмање половина његових чланова буду судије изабране од стране својих колега и укидање чланства представника извршне и законодавне власти по службеној дужности; (ii) предузимање одговарајућих мера за даљи развој улоге Високог савета судства као истински самоуправног тела које делује на проактиван и транспарентан начин (став 99);

v. реформа процедура за запошљавање и унапређивање судија и председника судова, нарочито искључењем Народне скупштине из процеса, обезбеђујући да се одлуке носе на основу јасних и објективних критеријума, на транспарентан начин и да положај председника судова обављају вршиоци дужности што је краће могуће (став 115);

vi. систем оцењивања рада судија да буде ревидиран (i) увођењем квалитативнијих критеријума и (ii) укидањем правила да незадовољавајући резултати вредновања систематски воде ка разрешењу дотичних судија (став 118);

vii. (i) да Етички кодекс за судије буде ефикасно пренесен свим судијама и допуњен даљим писаним смерницама о етичким питањима – укључујући објашњења, смернице са тумачењем и практичне примере – и редовно ажуриран; (ii) да за све категорије судија буде обезбеђена наменска обука практичне природе и поверљиво саветовање у оквиру правосуђа (став 131);

У односу на тужиоце

viii. (i) промена састава Државног већа тужилаца (ДВТ), посебно искључивањем Народне скупштине из избора његових чланова, обезбеђујући да значајни део његових чланова буду тужиоци изабрани од стране својих колега и укидањем чланства представника извршне и законодавне власти по службеној дужности; (ии) предузимање одговарајућих мера за даљи развој улоге ДВТ-а као истински самоуправног тела које делује проактивно и транспарентно (став 164);

ix. реформа процедура за запошљавање и унапређивање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, нарочито искључењем Народне скупштине из процеса, ограничавајући дискрецију Владе и обезбеђујући да се одлуке доносе на основу јасних и објективних критеријума, на транспарентан начин и да положај јавних тужилаца (тј. руководилаца тужилаштава) вршиоци дужности обављају само кратко време (став 173);

x. систем оцењивања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца да буде ревидиран (i) ревидирањем квантитативних показатеља и обезбеђивањем да критеријуме за вредновање чине углавном квалитативни показатељи и (ii) укидањем правила да незадовољавајући резултати вредновања систематски доводе до разрешења и обезбеђивањем да тужиоци имају одговарајуће могућности да допринесу процесу вредновања (став 176);

xi. (i) Етички кодекс за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца да буде ефикасно пренесен свим тужиоцима и допуњен даљим писаним смерницама о етичким питањима – укључујући објашњења, смернице са тумачењем и практичне примере – и да буде редовно ажуриран; (ii) да за све категорије тужилаца буде обезбеђена наменска обука практичне природе и поверљиво саветовање у оквиру тужилаштва (став 189);

У односу на све категорије

xii. даље развијање и појашњавање правила о сукобу интереса и повезаним питањима која се примењују за народне посланике, судије и тужиоце, између осталог оних која се односе на дефиницију управљања сукобом интереса, истовремено вршење неколико јавних функција и секундарних активности, извештаје о имовини и приходима (опсег, обелодањивање информација и контрола) и санкције (став 215);

xiii. даље јачање улоге Агенције за борбу против корупције у спречавању корупције и спречавању и решавању сукоба интереса у односу на народне посланике, судије и тужиоце, између осталог, (i) предузимањем одговарајућих мера како би се обезбедио адекватан степен независности и обезбеђујући адекватне финансијске и кадровске ресурсе и (ii) давањем надлежности и права Агенцији, која би обухватила, на пример, право на непосредан приступ подацима код других органа јавне власти, право на деловање по анонимној жалби и на властиту иницијативу, и право на подношење кривичних пријава, иницирање прекршајног поступка и покретање иницијативе за дисциплинарни поступак (став 220).

GRECO је у Извештају позвао надлежне органе Србије да до 31. децембра 2016. године поднесу извештај о мерама које су предузете за примену препорука из овог евалуационог извештаја. GRECO ће оценити ове мере преко свог посебног поступка оцене усаглашености.

Захваљујемо се Канцеларији Савета Европе у Београду која је омогућила превод овог Извештаја у оквиру пројекта “Јачање капацитета полиције и правосуђа за борбу против корупције у Србији“.

Досадашње извештаје GRECO можете погледати овде, као и на интернет презентацији Савета Европе/GRECO.