Prvi presek stanja prihoda i rashoda političkih stranaka za 2014. godinu

Debata u Nišu kao završna aktivnost projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“
28/04/2015
Rezultati rada kontrole Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera
04/05/2015

Prvi presek stanja prihoda i rashoda političkih stranaka za 2014. godinu

print

DSC01517Rok za dostavljanje Godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu istekao je 15. aprila 2015. godine za elektronsku formu i 23. aprila 2015. godine za pisanu formu.

Sve registrovane političke stranke i politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima (97 političkih stranaka i 111 grupa građana) imali su obavezu da dostave Godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Do 28. aprila 2015. godine Godišnji finansijski izveštaj dostavilo je 59 političkih stranaka i 27 grupa građana. Izveštaji koji su dostavljeni u elektronskoj formi i koji su prošli formalnu kontrolu ispravnosti objavljeni su na sajtu Agencije (http://www.acas.rs/pretraga-registra/?pismo=cir).

U toku je postupak prikupljanja podataka od političkih subjekata čiji izveštaji ne sadrže odgovarajuću specifikaciju prihoda, rashoda i drugih podataka potrebnih za dalju kontrolu izveštaja. Agencija svakodnevno obaveštava političke subjekte koji nisu dostavili izveštaje na propisanom obrascu, kao i one koji su dostavili izveštaje bez bar koda, da podnesu izveštaj u skladu sa Pravilnikom i Zakonom. Takođe, u narednom periodu Agencija će zahtevati podatke od državnih organa, lokalnih samouprava i drugih pravnih i fizičkih lica koja su pružale usluge političkim subjektima.

Ovde možete videti prvi presek stanja prihoda i rashoda na dan 28. april 2015. godine.