Поклони функционерима у 2015. години

Координациони састанак са ОЦД – Ниш, 31. мај 2016.
01/06/2016
Састанак у оквиру пројекта развојне сарадње Републике Словеније са Републиком Србијом „Помоћ у спречавању корупције“ („Посматрач“)
08/06/2016

Поклони функционерима у 2015. години

print
Screenshot from 2016-06-01 12:15:39Агенција за борбу против корупције објавила је статистичку анализу каталога поклона у 2015. години које су пријавили функционери. Статистичку анализу можете преузети овде.

Законодавни оквир
Функционер је дужан да о сваком поклону у вези са вршењем јавне функције обавести државни или други орган, организацију, јавну службу у којој врши јавну функцију, који су обавезни да о поклонима воде посебну евиденцију.
Копија евиденције за претходну календарску годину доставља се Агенцији, најкасније до 1. марта текуће године (чл. 41. ст. 1. и 2. Закона о Агенцији). Агенција води каталог поклона (чл. 68. ст. 1. ал. 4. Закона о Агенцији). Агенција објављује каталог поклона за претходну календарску годину до 1. јуна текуће године (чл. 41. ст. 4. Закона о Агенцији).

Шта се све сматра поклонима
„Поклон“ је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и свака друга корист која је дата функционеру или повезаном лицу у вези с вршењем јавне функције. „Протоколарни поклон“ је поклон који функционер прими од стране државе, њеног органа или организације, међународне организације или страног правног лица, који је примљен приликом службене посете или у другим сличним приликама.

Детаљнији опис правила у вези са поклонима можете видети у Правилнику о поклонима функционера.

Значај
Значај вођења и објављивања каталога поклона је у повећању транспарентности у обављању јавних функција.
На овај начин, подаци о поклонима функционерима и са њима повезаним лицима, из којих може произлазити сукоб интереса, доступни су контроли јавности.

Агенција за борбу против корупције је, кроз модел плана интегритета, чија је израда законска обавеза свих јавних институција, понудила решење да институције одреде лице које је надлежно за вођење евиденције поклона. Осим тога, евиденције о поклонима морале би бити предмет редовне контроле овлашћеног лица у органу, које би морало бити независно у свом раду и које би било у обавези да резултате контроле предочи руководиоцу органа. Циљ треба да буде и анализа трендова и образаца који могу изазвати забринутост, а самим тим и указати на потребу увођења корективних и превентивних мера.

Имајући у виду да Агенција до података о поклонима долази на основу евиденција које добија од самих органа добродошло је и активно учешће јавности уколико има сазнања о томе да је неки функционер примио поклон, а о томе не постоји податак у регистру поклона који води Агенција за борбу против корупције.