Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора

New Chairperson and Deputy Chairperson of the Anti-Corruption Agency’s Board Elected
09/03/2016
Risks of Corruption in the Law on Public-Private Partnership and Concessions
24/03/2016

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора

print

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора.
Шифра из ОРН-а: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи
туристима.

 Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-27/16-03 за 2016. годину