Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti 31.07.2017. godine

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o dualnom obrazovanju
27/07/2017
Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
11/08/2017

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti 31.07.2017. godine

print
Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-117/17-03 za 2017. godinu.

Šifra iz ORN-a: 722620000 – Usluge povezane sa softverom.