Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 31.07.2017. године

The Anti-Corruption Agency Has Prepared an Opinion on the Corruption Risks Assessment in the Provisions of the Draft Law on Dual Education
27/07/2017
Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 31.07.2017. године

print
Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-117/17-03 за 2017. годину.

Шифра из ОРН-а: 722620000 – Услуге повезане са софтвером.