Podneta inicijativa za razrešenje direktorke Apoteka “Beograd” zbog sukoba interesa

Agencija objavljuje Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o dualnom obrazovanju
24/10/2017
Direktor Agencije na godišnjem savetovanju u Kladovu
25/10/2017

Podneta inicijativa za razrešenje direktorke Apoteka “Beograd” zbog sukoba interesa

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Skupštini grada Beograda inicijativu za razrešenje Jasminke Bjeletić sa javne funkcije direktora Apoteka “Beograd“.

Podsećamo da je ranije Agencija, po službenoj dužnosti, vodila postupak protiv Jasminke Bjeletić i donela rešenje kojim je imenovanoj izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije direktora Apoteke “Beograd“.

U postupku je utvrđeno da je imenovana postupila suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer je u svojstvu v.d. direktora, odnosno direktora Apoteke “Beograd“ zaključivala ugovore sa privrednim društvom “Velexfarm“ d.o.o. Beograd, sa kojim Apoteka nije imala poslovnu saradnju pre njenog stupanja na javnu funkciju, a u kojem je zaposlen njen sin, i to: Ugovor o kupoprodaji – JN 1/4 br. 19/33-1 od 26.02.2014. godine, čija ukupna ugovorena vrednost sa obračunatim PDV-om iznosi 3.314.910,50 dinara, Ugovor o kupoprodaji br. 985 od 24.03.2014. godine sa aneksima br. 1. čija okvirna ugovorena vrednost iznosi 220.671,00 dinara, br. 2. čija je vrednost 36.243.972,00 dinara i br. 3. čija vrednost iznosi 21.270.953,42 dinara i Ugovor o kupoprodaji br. 1551 od 27.04.2015. godine, i što o sukobu interesa koji je imala u navedenim situacijama nije obavestila Agenciju.

Rešenje Agencije je objavljeno na internet prezentaciji Agencije.