Od nacrta do Predloga zakona o ulaganjima: Agencija ukazuje na iste rizike korupcije

Novi ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji
09/10/2015
Zdravstveni pregledi nisu političke aktivnosti
14/10/2015

Od nacrta do Predloga zakona o ulaganjima: Agencija ukazuje na iste rizike korupcije

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije uputila je danas Narodnoj skupštini i Vladi Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o ulaganjima.

Prilikom utvrđivanja konačnog teksta Predloga zakona delimično su uvažene neke od preporuka iz mišljenja koja je Agencija za borbu protiv korupcije u avgustu i septembru 2015. godine dostavila Ministarstvu privrede povodom dve verzije nacrta ovog zakona. Međutim, Predlog zakona i dalje sadrži rizike korupcije, koje je neophodno otkloniti. Konkretno, radi se o rizicima korupcije koji se odnose na sledeća pitanja: nepostojanje odredaba o načinu vršenja pojedinih nadležnosti i poslova Saveta za ekonomski razvoj i Razvojne agencije; nedostatak precizno propisanih uslova i kriterijuma za imenovanje članova Upravnog odbora Razvojne agencije, odnosno izbor direktora ove agencije, čime je ostavljen širok prostor za diskreciono odlučivanje prilikom imenovanja, odnosno izbora ovih lica; prepuštanje Vladi da isključivo postupa po zahtevima za davanje informacija u vezi sa ulaganjima; prepuštanje Vladi i ministru nadležnom za poslove privrede da bliže urede određena pitanja podzakonskim aktima, kao što su, na primer, kriterijumi prema kojima se određuje vrsta ulaganja po značaju, odnosno kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, iako je ova pitanja neophodno detaljnije urediti zakonskim odredbama, te nedovoljno precizno određene dužnosti organa vlasti.

Kao i u prethodna dva navrata, u mišljenjima o nacrtu ovog zakona, Agencija za borbu protiv korupcije je i ovom prilikom ukazala da je neophodno izmeniti odredbu koja se odnosi na postupanje po zahtevima za informacije u oblasti ulaganja. Naime, usvajanje rešenja po kojem će Vlada isključivo postupati po zahtevima za davanje informacija u ovoj oblasti dovelo bi do otežavanja i ograničavanja suštinske zaštite prava na pristup informacijama, što predstavlja rizik korupcije. Pored toga što je suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, prema kome je za postupanje po zahtevu nadležan organ javne vlasti u čijem radu je tražena informacija nastala, odnosno koji tu informaciju poseduje, postavlja se pitanje primenjivosti ovog rešenja, to jest načina vođenja postupka u situaciji kada je informacija nastala u radu organa jedinica lokalne samouprave, ili autonomne pokrajine (na primer, informacije vezane za investicione programe), kao i ministarstava i Razvojne agencije, a ne Vlade. Agencija za borbu protiv korupcije ističe da bi usvajanje rešenja koje podrazumeva odsustvo prava žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, te mogućnost različitog tumačenja nedovoljno precizne formulacije informacija u vezi sa ulaganjima ostavilo Vladi široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o tome da li će pružiti na uvid informacije koje se odnose na različite aspekte oblasti ulaganja. Imajući u vidu navedeno, Agencija za borbu protiv korupcije je kao i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predložila da se ova odredba Predloga zakona izmeni i da se predvidi da će se pristup informacijama od javnog značaja u oblasti ulaganja ostvarivati u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi usvajanje datih preporuka i otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo ostvarivanju ciljeva Predloga zakona i stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti ulaganja. Imajući u vidu navedeno, Agencija za borbu protiv korupcije poziva Vladu Republike Srbije, kao predlagača, i narodne poslanike da razmotre ove preporuke u cilju otklanjanja uočenih rizika korupcije i poboljšanja predloženih zakonskih rešenja.

Mišljenje možete preuzeti ovde.