Objavljen katalog poklona funkcionera

Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva
26/04/2017
Ministar odbrane posetio Agenciju
03/05/2017

Objavljen katalog poklona funkcionera

print
Iako je zakonski rok za objavljivanje 1. jun. 2017. godine, Agencija je već objavila Katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu. Najčešći pokloni su: knjige, slike, fotografije, plakete, vina i druga alkoholna pića. Najveći broj poklona su protokolarni pokloni. Najviše poklona prijavili su: Generalni sekretarijat predsednika Republike, Vlada Republike Srbije, Narodna skupština, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Vlada APV. Na lokalnom nivou najviše poklona prijavili su Grad Novi Sad, Grad Užice i Grad Kragujevac.

Iznenađuje činjenica da Grad Beograd nije prijavio da je primio ijedan protokolarni i prigodan poklon, uprkos tome što je Agencija u novembru 2016. godine održala obuku funkcionerima grada Beograda kada im je posebno ukazala na obavezu prijave poklona.

Detaljna statistička analiza Kataloga poklona biće objavljena 01. juna 2017. godine.

Značaj

Značaj vođenja i objavljivanja kataloga poklona je u povećanju transparentnosti u obavljanju javnih funkcija.

Na ovaj način, podaci o poklonima funkcionerima i sa njima povezanim licima, iz kojih može proizlaziti sukob interesa, dostupni su kontroli javnosti.

Imajući u vidu da Agencija do podataka o poklonima dolazi na osnovu evidencija koje dobija od samih organa dobrodošlo je i aktivno učešće javnosti ukoliko ima saznanja o tome da je neki funkcioner primio poklon, a o tome ne postoji podatak u Katalogu poklona koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije.

Šta se sve smatra poklonima

„Poklon“ je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data funkcioneru ili povezanom licu u vezi s vršenjem javne funkcije. „Protokolarni poklon“ je poklon koji funkcioner primi od strane države, njenog organa ili organizacije, međunarodne organizacije ili stranog pravnog lica, koji je primljen prilikom službene posete ili u drugim sličnim prilikama.

„Prigodni poklon“ je poklon koji je uručen funkcioneru u prilikama kada ljudi tradicionalno razmenjuju poklone.