Obaveštenje za odgovorne subjekte Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Trening za etiku i integritet u javnoj administraciji
05/02/2015
Dodela nagrada – „Kad malo bolje razmislim“
06/02/2015

Obaveštenje za odgovorne subjekte Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje

print

Agencija podseća odgovorne subjekte da rok za podnošenje sledećeg kvartalnog izveštaja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana ističe 15. aprila 2015. godine i treba da obuhvati period od 1. januara do 31. marta. Odgovorni subjekti treba da izveštavanje nastave na isti način, na osnovu Smernica za izveštavanje o sprovođenju i vršenje nadzora nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana i kroz popunjavanje predloženog formulara za svaku realizovanu aktivnost. Ove dokumente možete preuzeti ovde.

Odgovorni subjekti ne treba da ponavljaju informacije ni dokaze dostavljene u okviru prethodnog izveštaja, odnosno treba da u formulare unose samo mere koje su preduzete od 1. januara do 31. marta 2015. godine, a da ukoliko u ovom periodu nisu preduzeli aktivnosti usmerene na realizaciju obaveza iz strateških dokumenata, to samo naglase u izveštaju. Na ovaj način će Agenciji biti značajno olakšan nadzor nad primenom Strategije i Akcionog plana.

Agencija takođe podseća odgovorne subjekte da odgovore Ministarstva pravde i državne uprave na listu pitanja o nedoumicama u pojedinim delovima Akcionog plana mogu pročitati ovde. Naime, Agencija je u postupku nadzora nad sprovođenjem novih strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije uočila delove Akcionog plana koji su podložni mogućnostima različitog tumačenja, zbog čega se mogu javiti nedoumice, kako u procesu primene ovih dokumenata od strane odgovornih subjekata, tako i u procesu praćenja njihove primene, odnosno davanja ocene njihove ispunjenosti od strane Agencije. U skladu s tim, Agencija je Ministarstvu pravde i državne uprave uputila listu pitanja s ovim nedoumicama, kako bi se mogućnosti za različita tumačenja u procesu primene i nadzora otklonile.