Neophodne dopune i preciziranje odredbi – Mišljenje o Nacrtu zakona o ulaganjima

Koja je uloga zaposlenih u javnom sektoru
20/08/2015
Agencija najoštrije osuđuje napad na novinara Ivana Ninića
29/08/2015

Neophodne dopune i preciziranje odredbi – Mišljenje o Nacrtu zakona o ulaganjima

print
Znak-Horizontalno-CirilicaMinistarstvo privrede pripremilo je i dostavilo Agenciji za borbu protiv korupcije Nacrt zakona o ulaganjima (u daljem tekstu: Nacrt zakona) na mišljenje. Agencija je izradila Mišljenje i prosledila ga nadležnom ministarstvu 26. avgusta 2015. godine.

U Mišljenju Agencije, između ostalog, konstatovano je i sledeće:

– Iako je u obrazloženju istaknut značaj osnivanja Saveta za ekonomski razvoj i Razvojne agencije Srbije, neophodno je dopuniti i precizirati odredbe Nacrta zakona koje se odnose na nadležnosti, odnosno poslove ovih tela. Pored toga, Nacrtom zakona potrebno je utvrditi bliže uslove i kriterijume koje moraju da ispune lica koja se imenuju u Upravni odbor Razvojne agencije, odnosno bliže uslove i kriterijume za izbor direktora ove agencije.

– Nacrtom zakona nisu precizno i jasno uređene dužnosti organa vlasti, što ostavlja prostor za različito tumačenje prilikom primene. Na neophodnost preciziranja ovih odredaba ukazuje i to što povrede nekih od navedenih dužnosti predstavljaju prekršaj.

– Prema predloženom rešenju, Savet za ekonomski razvoj vodi postupak protiv funkcionera u kome se odlučuje da li postoji povreda ovog zakona. Imajući u vidu da Savet čine predsednik Vlade i ministri nadležni za poslove privrede i finansija, neprihvatljivo je predloženo rešenje po kojem Vlada odlučuje o žalbama na odluke ovog tela.

– Odredbama koje se odnose na poseban investicioni ugovor, Vladi, jedinici lokalne samouprave i izvršnom organu autonomne pokrajine daju se široka diskreciona ovlašćenja u pogledu zaključenja tog ugovora, te pružanja prethodno nedefinisanih dodatnih pravnih garancija i posebnih podsticaja za ulaganje od posebnog značaja.

– Pored pomenutih nedostataka, odredbe Nacrta zakona sadrže rizike korupcije koji se, između ostalog, odnose na neusaglašenost sa odredbama važećih zakona, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti, upotrebu nepreciznih formulacija, nepostojanje rokova i nepostojanje odgovarajuće sankcije.

Mišljenje u celini možete preuzeti ovde.