Неопходне допуне и прецизирање одредби – Мишљење о Нацрту закона о улагањима

Која је улога запослених у јавном сектору
20/08/2015
Агенција најоштрије осуђује напад на новинара Ивана Нинића
29/08/2015

Неопходне допуне и прецизирање одредби – Мишљење о Нацрту закона о улагањима

print
Znak-Horizontalno-CirilicaМинистарство привреде припремило је и доставило Агенцији за борбу против корупције Нацрт закона о улагањима (у даљем тексту: Нацрт закона) на мишљење. Агенција је израдила Мишљење и проследила га надлежном министарству 26. августа 2015. године.

У Мишљењу Агенције, између осталог, констатовано је и следеће:

– Иако је у образложењу истакнут значај оснивања Савета за економски развој и Развојне агенције Србије, неопходно је допунити и прецизирати одредбе Нацрта закона које се односе на надлежности, односно послове ових тела. Поред тога, Нацртом закона потребно је утврдити ближе услове и критеријуме које морају да испуне лица која се именују у Управни одбор Развојне агенције, односно ближе услове и критеријуме за избор директора ове агенције.

– Нацртом закона нису прецизно и јасно уређене дужности органа власти, што оставља простор за различито тумачење приликом примене. На неопходност прецизирања ових одредаба указује и то што повреде неких од наведених дужности представљају прекршај.

– Према предложеном решењу, Савет за економски развој води поступак против функционера у коме се одлучује да ли постоји повреда овог закона. Имајући у виду да Савет чине председник Владе и министри надлежни за послове привреде и финансија, неприхватљиво је предложено решење по којем Влада одлучује о жалбама на одлуке овог тела.

– Одредбама које се односе на посебан инвестициони уговор, Влади, јединици локалне самоуправе и извршном органу аутономне покрајине дају се широка дискрециона овлашћења у погледу закључења тог уговора, те пружања претходно недефинисаних додатних правних гаранција и посебних подстицаја за улагање од посебног значаја.

– Поред поменутих недостатака, одредбе Нацрта закона садрже ризике корупције који се, између осталог, односе на неусаглашеност са одредбама важећих закона, давање широких дискреционих овлашћења органима јавне власти, употребу непрецизних формулација, непостојање рокова и непостојање одговарајуће санкције.

Мишљење у целини можете преузети овде.