Narodnoj skupštini podnet Godišnji izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti
29/03/2017
Obučena nova grupa predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru
03/04/2017

Narodnoj skupštini podnet Godišnji izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu

print
IMG_0540  Vršilac dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije Verka Atanasković sa saradnicima podnela je Narodnoj skupštini Godišnji izveštaj o radu Agencije za 2016. godinu, koji je prethodno jednoglasno usvojen od strane Odbora Agencije. Izveštaj sadrži rezultate rada, izazove sa kojima se Agencija suočavala, kao i preporuke Narodnoj skupštini. Agencija je podnela i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.
Agencija je u postupku provere blagovremenosti, tačnosti i potpunosti podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera i postupanja po predstavkama u 2016. godini podnela 35 izveštaja nadležnim tužilaštvima i drugim organima i 18 krivičnih prijava radi utvrđivanja postojanja korupcije u konkretnim slučajevima, što je povećanje za 29,27% u odnosu na 2015. godinu. Građani se u velikom broju predstavkama obraćaju Agenciji zbog sumnje na korupciju. Evidentno je da je korupcija i dalje u velikoj meri prisutna u našem društvu i da rezultati u borbi protiv korupcije još uvek nisu dovoljno vidljivi, što je, (čak i kada su uloženi veliki napori i kada izvesnih rezultata realno ima), štetno, jer otežava vraćanje poverenja u rad i efikasnost institucija. Kao najrizičnija oblast u prošloj godini, koju su prepoznali građani prijavljujući sumnju na korupciju Agenciji, jeste oblast obrazovanja.
U oblasti sukoba interesa povećan je broj okončanih predmeta, kojih je 1.715, što je za 18,92% više u odnosu na prethodnu godinu, kao i broj donetih meritornih odluka, pa su tako, pored ostalih, rešenja kojim se odbija saglasnost za vršenje druge javne funkcije, odnosno obavljanje drugog posla povećana za 43,24%, rešenja kojima se utvrđuje povreda Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije su povećana za 38,98%. Ohrabruje činjenica da su funkcioneri u 96,77% postupili po meritornim odlukama i mišljenjima Agencije.
Sedmogodišnje iskustvo koje je Agencija stekla primenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti pokazalo je da je nastupilo vreme za nove i sveobuhvatne izmene postojećeg pravnog okvira u ovoj oblasti. Njima bi trebalo da se uvedu stroža pravila o odgovornosti funkcionera, ojača kontrolna uloga Agencije i uvedu neophodni mehanizmi za obezbeđivanje transparentnosti u pogledu finansiranja političkih aktivnosti i političkih subjekata.
Posebnu ulogu i podršku radu Agencije treba da pruži Narodna skupština, pre svega, kroz razmatranje godišnjih izveštaja o radu Agencije i izveštaja o nadzoru nad primenom strateških dokumenata za borbu protiv korupcije. Ne ohrabruje činjenica da Narodna skupština dve godine zaredom ove izveštaje nije razmatrala u plenumu, čime je, u znatnoj meri, izostala kontrola nad postupanjem izvršne vlasti u sprovođenju javnih politika iz oblasti borbe protiv korupcije.

Tekst Godišnjeg izveštaja možete pročitati ovde.

Tekst Izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje možete pročitati ovde.