Народној скупштини поднет Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. годину

Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о здравственој заштити
29/03/2017
Обучена нова група предавача за област етике и интегритета у јавном сектору
03/04/2017

Народној скупштини поднет Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. годину

print
IMG_0540  Вршилац дужности директора Агенције за борбу против корупције Верка Атанасковић са сарадницима поднела је Народној скупштини Годишњи извештај о раду Агенције за 2016. годину, који је претходно једногласно усвојен од стране Одбора Агенције. Извештај садржи резултате рада, изазове са којима се Агенција суочавала, као и препоруке Народној скупштини. Агенција је поднела и Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење.
Агенција је у поступку провере благовремености, тачности и потпуности података из извештаја о имовини и приходима функционера и поступања по представкама у 2016. години поднела 35 извештаја надлежним тужилаштвима и другим органима и 18 кривичних пријава ради утврђивања постојања корупције у конкретним случајевима, што је повећање за 29,27% у односу на 2015. годину. Грађани се у великом броју представкама обраћају Агенцији због сумње на корупцију. Евидентно је да је корупција и даље у великој мери присутна у нашем друштву и да резултати у борби против корупције још увек нису довољно видљиви, што је, (чак и када су уложени велики напори и када извесних резултата реално има), штетно, јер отежава враћање поверења у рад и ефикасност институција. Као најризичнија област у прошлој години, коју су препознали грађани пријављујући сумњу на корупцију Агенцији, јесте област образовања.
У области сукоба интереса повећан је број окончаних предмета, којих је 1.715, што је за 18,92% више у односу на претходну годину, као и број донетих мериторних одлука, па су тако, поред осталих, решења којим се одбија сагласност за вршење друге јавне функције, односно обављање другог посла повећана за 43,24%, решења којима се утврђује повреда Закона о Агенцији за борбу против корупције су повећана за 38,98%. Охрабрује чињеница да су функционери у 96,77% поступили по мериторним одлукама и мишљењима Агенције.
Седмогодишње искуство које је Агенција стекла применом Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о финансирању политичких активности показало је да је наступило време за нове и свеобухватне измене постојећег правног оквира у овој области. Њима би требало да се уведу строжа правила о одговорности функционера, ојача контролна улога Агенције и уведу неопходни механизми за обезбеђивање транспарентности у погледу финансирања политичких активности и политичких субјеката.
Посебну улогу и подршку раду Агенције треба да пружи Народна скупштина, пре свега, кроз разматрање годишњих извештаја о раду Агенције и извештаја о надзору над применом стратешких докумената за борбу против корупције. Не охрабрује чињеница да Народна скупштина две године заредом ове извештаје није разматрала у пленуму, чиме је, у знатној мери, изостала контрола над поступањем извршне власти у спровођењу јавних политика из области борбе против корупције.

Текст Годишњег извештаја можете прочитати овде.

Текст Извештаја о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење можете прочитати овде.