Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o udžbenicima

Podsetnik za funkcionere o podnošenju Izveštaja o bitnim promenama
11/01/2018
Izabran direktor Agencije za borbu protiv korupcije
17/01/2018

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o udžbenicima

print

Nacrt zakona ne donosi potrebna poboljšanja u pogledu sukoba interesa, izbora i praćenja udžbenika, te kriterijuma za odlučivanje. Konkretno, predložena rešenja koja se tiču upravljanja sukobom interesa zasnivaju se na potpisivanju izjava lica o odsustvu sukoba interesa, umesto da se zakonskim odredbama urede postupak, odlučivanje povodom prijave da je lice koje učestvuje u postupku davanja stručne ocene, stručnog mišljenja, odnosno ekspertskog mišljenja u sukobu interesa, te odgovarajuće sankcije u slučaju da se to utvrdi. S druge strane, Nacrt zakona, kao i važeći, ne sadrži dovoljno jasne kriterijume koji će se koristiti prilikom donošenja odluke o izboru udžbenika, niti detaljnije uređuje sam postupak njihovog izbora, čime je ostavljen prostor za različita tumačenja i eventualne zloupotrebe.

Imajući u vidu ranije primere zloupotreba prilikom izbora udžbenika, značajno je što je Nacrtom, slično kao i u važećom Zakonu, zabranjeno izdavačima da predškolskoj ustanovi, školi ili zaposlenima u ovim ustanovama učine donaciju, poklon i reprezentaciju. Međutim, Nacrtom zakona nije preciznije uređeno šta se smatra donacijom, poklonom ili reprezentacijom, dok poseban problem predstavlja činjenica da, za razliku od važećeg Zakona, ne postoji bliža definicija predstavljanja udžbenika i reprezentacije male vrednosti, koji su, prema predloženom rešenju, dozvoljeni.

Nacrt zakona, kao i važeći, ne poklanja dovoljno pažnje praćenju kvaliteta udžbenika. Naime, Nacrt zakona sadrži samo jednu uopštenu odredbu koja se bavi ovim pitanjem (da Zavod kontinuirano prati kvalitet udžbenika i rezultate njihovog korišćenja) iz koje nije u potpunosti jasno na koji način će se vršiti praćenje kvaliteta udžbenika.

Pored pomenutih nedostataka, pojedine odredbe Nacrta zakona sadrže i druge rizike korupcije, kao što su upotreba nepreciznih formulacija, nepostojanje jasno propisanog roka i davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo adekvatnom uređenju ove oblasti i prevazilaženju problema koji su se do sada javljali u praksi.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete preuzeti ovde.