Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима

Подсетник за функционере о подношењу Извештаја о битним променама
11/01/2018
Изабран директор Агенције за борбу против корупције
17/01/2018

Мишљењe о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о уџбеницима

print

Нацрт закона не доноси потребна побољшања у погледу сукоба интереса, избора и праћења уџбеника, те критеријума за одлучивање. Конкретно, предложена решења која се тичу управљања сукобом интереса заснивају се на потписивању изјава лица о одсуству сукоба интереса, уместо да се законским одредбама уреде поступак, одлучивање поводом пријаве да је лице које учествује у поступку давања стручне оцене, стручног мишљења, односно експертског мишљења у сукобу интереса, те одговарајуће санкције у случају да се то утврди. С друге стране, Нацрт закона, као и важећи, не садржи довољно јасне критеријуме који ће се користити приликом доношења одлуке о избору уџбеника, нити детаљније уређује сам поступак њиховог избора, чиме је остављен простор за различита тумачења и евентуалне злоупотребе.

Имајући у виду раније примере злоупотреба приликом избора уџбеника, значајно је што је Нацртом, слично као и у важећом Закону, забрањено издавачима да предшколској установи, школи или запосленима у овим установама учине донацију, поклон и репрезентацију. Међутим, Нацртом закона није прецизније уређено шта се сматра донацијом, поклоном или репрезентацијом, док посебан проблем представља чињеница да, за разлику од важећег Закона, не постоји ближа дефиниција представљања уџбеника и репрезентације мале вредности, који су, према предложеном решењу, дозвољени.

Нацрт закона, као и важећи, не поклања довољно пажње праћењу квалитета уџбеника. Наиме, Нацрт закона садржи само једну уопштену одредбу која се бави овим питањем (да Завод континуирано прати квалитет уџбеника и резултате њиховог коришћења) из које није у потпуности јасно на који начин ће се вршити праћење квалитета уџбеника.

Поред поменутих недостатака, поједине одредбе Нацрта закона садрже и друге ризике корупције, као што су употреба непрецизних формулација, непостојање јасно прописаног рока и давање широких дискреционих овлашћења органима јавне власти.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело адекватном уређењу ове области и превазилажењу проблема који су се до сада јављали у пракси.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству просвете, науке и технолошког развоја можете преузети овде.