Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi
04/08/2015
Koja je uloga zaposlenih u javnom sektoru
20/08/2015

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije

print

Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije uputila je danas Narodnoj skupštini i Vladi Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije.
Agencija za borbu protiv korupcije ističe da je obrazloženje Zakona nepotpuno i da predložena rešenja sadrže rizike korupcije, koji se pre svega odnose na promovisanje pojedinačnih ili grupnih interesa koji su suprotni javnom interesu.
Dok se kao razlog za njegovo donošenje navodi ostvarivanje dodatnih prihoda budžeta Republike Srbije, Zakon, s druge strane, predviđa da kupci mogu biti isključivo pravna i fizička lica koja koriste predmet prodaje na osnovu ugovora o zakupu, koji je zaključen pre 1. januara 2015. godine i koja su izmirila u celosti obavezu plaćanja zakupnine na dan podnošenja zahteva za kupovinu. Pored toga, cena se određuje na osnovu tržišne vrednosti koju utvrđuje poreski organ ili drugi nadležni organ. Dakle, Zakon, za razliku od drugih važećih propisa koji se odnose na otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini, u potpunosti isključuje nadmetanje i konkurenciju, unapred određujući moguće kupce i cenu. Na ovaj način, postoji rizik da se zakonskim rešenjem, čija je ustavnost veoma upitna, promovišu pojedinačni ili grupni interesi koji su suprotni javnom interesu.
Zakon, takođe, predviđa pravo na značajno umanjenje cene po kvadratnom metru predmeta prodaje, kao izuzetak od pravila po kom se ta cena određuje u skladu sa tržišnom vrednošću. Preciznije, predloženim rešenjem ostavljen je prostor da se bez prethodno precizno određenih kriterijuma u pojedinačnim slučajevima cena po kvadratnom metru umanjuje do 25% utvrđene tržišne vrednosti. Polazeći od toga, može se pretpostaviti da će u skladu sa predloženim rešenjem podnosioci zahteva u izuzetnim slučajevima platiti tržišnu vrednost utvrđenu od strane poreskog organa ili drugog nadležnog organa, što ponovo stvara sumnju da se Zakonom promovišu interesi koji su suprotni javnom interesu.
Imajući u vidu sve navedeno, Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je neophodno ponovo razmotriti i izmeniti odredbe Zakona kojima se uređuju pravo na kupovinu i određivanje cene, tako što će se predvideti nadmetanje i konkurencija prilikom prodaje nepokretnosti, te isključiti, ili u skladu sa preciznim kriterijumima, dodatno ograničiti pravo na umanjenje cene. Agencija je pozvala narodne poslanike da prilikom ponovnog odlučivanja o ovom zakonu razmotre iznete sugestije i preporuke.
Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije možete pročitati ovde.