Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини Републике Србије

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Стручној служби
04/08/2015
Која је улога запослених у јавном сектору
20/08/2015

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини Републике Србије

print

Znak-Horizontalno-CirilicaAгенција за борбу против корупције упутила је данас Народној скупштини и Влади Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини Републике Србије.
Aгенција за борбу против корупције истиче да је образложење Закона непотпуно и да предложена решења садрже ризике корупције, који се пре свега односе на промовисање појединачних или групних интереса који су супротни јавном интересу.
Док се као разлог за његово доношење наводи остваривање додатних прихода буџета Републике Србије, Закон, с друге стране, предвиђа да купци могу бити искључиво правна и физичка лица која користе предмет продаје на основу уговора о закупу, који је закључен пре 1. јануара 2015. године и која су измирила у целости обавезу плаћања закупнине на дан подношења захтева за куповину. Поред тога, цена се одређује на основу тржишне вредности коју утврђује порески орган или други надлежни орган. Дакле, Закон, за разлику од других важећих прописа који се односе на отуђење непокретности у јавној својини, у потпуности искључује надметање и конкуренцију, унапред одређујући могуће купце и цену. На овај начин, постоји ризик да се законским решењем, чија је уставност веома упитна, промовишу појединачни или групни интереси који су супротни јавном интересу.
Закон, такође, предвиђа право на значајно умањење цене по квадратном метру предмета продаје, као изузетак од правила по ком се та цена одређује у складу са тржишном вредношћу. Прецизније, предложеним решењем остављен је простор да се без претходно прецизно одређених критеријума у појединачним случајевима цена по квадратном метру умањује до 25% утврђене тржишне вредности. Полазећи од тога, може се претпоставити да ће у складу са предложеним решењем подносиоци захтева у изузетним случајевима платити тржишну вредност утврђену од стране пореског органа или другог надлежног органа, што поново ствара сумњу да се Законом промовишу интереси који су супротни јавном интересу.
Имајући у виду све наведено, Агенција за борбу против корупције сматра да је неопходно поново размотрити и изменити одредбе Закона којима се уређују право на куповину и одређивање цене, тако што ће се предвидети надметање и конкуренција приликом продаје непокретности, те искључити, или у складу са прецизним критеријумима, додатно ограничити право на умањење цене. Агенција је позвала народне посланике да приликом поновног одлучивања о овом закону размотре изнете сугестије и препоруке.
Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини Републике Србије можете прочитати овде.