Ministarstvo zdravlja razrešilo direktorku Specijalne bolnice u Sijarinskoj banji

Ministarstvo za rad izvršiće reviziju novčane socijalne pomoći licima koja se javljaju kao donatori političkim strankama
09/06/2015
Još 17 edukatora o etici i integritetu
11/06/2015

Ministarstvo zdravlja razrešilo direktorku Specijalne bolnice u Sijarinskoj banji

print
Znak-Horizontalno-CirilicaPostupajući po inicijativi Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje Dobrice Purenović sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja, Ministarstvo zdravlja je dana 01.06.2015. godine Agenciji dostavilo rešenje kojim je Dobrica Purenović razrešena sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja.

Da podsetimo, Agencija za borbu protiv korupcije je u postupku koji je vodila po službenoj dužnosti donela rešenje kojim je utvrđeno da je Dobrica Purenović, direktorka Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja, postupila suprotno odredbama čl. 27. i 32. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer je dana 25.02.2014. godine sa svojim sinom Pericom Purenovićem zaključila Ugovor o radu broj 133/14, kojim je Perica Purenović u ovoj ustanovi zasnovao radni odnos na određeno vreme na poslovima referenta marketinga i javnih nabavki, čime je interesno pogodovala povezanom licu i tako dovela u sumnju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, a da o sukobu interesa koji je imala u ovoj situaciji nije pismeno obavestila Ministarstvo zdravlja i Agenciju za borbu protiv korupcije. Takođe je utvrđeno da je imenovana postupila suprotno odredbi čl. 33. st. 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer tokom vršenja javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja obavlja posao zastupnika privatnog privrednog društva Preduzeće za proizvodnju, usluge i trgovinu eksport – import “Zenit Purenović Dragan i ortaci“ OD Medveđa, zbog čega joj je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja.