Ministarstvo za rad izvršiće reviziju novčane socijalne pomoći licima koja se javljaju kao donatori političkim strankama

Prilozi pravnih lica političkim subjektima
08/06/2015
Ministarstvo zdravlja razrešilo direktorku Specijalne bolnice u Sijarinskoj banji
10/06/2015

Ministarstvo za rad izvršiće reviziju novčane socijalne pomoći licima koja se javljaju kao donatori političkim strankama

print

Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije dobila je odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom dopisa kojim je traženo da Ministarstvo razmotri osnov i opravdanost primanja sredstava po osnovu ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć licima koja se javljaju kao davaoci priloga političkim subjektima za izbornu kampanju za izbor narodnih poslanika i za izbor odbornika u Skupštinu grada Beograda.

U odgovoru Ministarstva navodi se da su lica, primaoci novčane socijalne pomoći, pravo na novčanu socijalnu pomoć ostvarila pred 23 centra za socijalni rad, od čega je samo jedan sa teritorije grada Beograda.

Kako su centri za socijalni rad ustanove koje, između ostalog, procenjuju potrebe korisnika, sprovode postupke i odlučuju o pravima na materijalna davanja, dat je nalog centrima da dostave:

a) za korisnike novčane socijalne pomoći koji pravo ostvaruju u neograničenom trajanju – izveštaj o preispitivanju uslova za ostvarivanje navedenog prava;

b) za korisnike koji pravo ostvaruju u ograničenom trajanju, a za koje Zakon o socijalnoj zaštiti ne predviđa postupak preispitivanja – predmete korisnika radi revizije;

v) za korisnike koji više ne ostvaruju pravo – detaljan pisani izveštaj o socio-ekonomskim prilikama porodice dok su bili korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć u periodu ostvarivanja prava.

Centrima za socijalni rad je naloženo da Ministarstvu dostave navedene izveštaje najkasnije do 15. juna 2015. godine, a da predmete korisnika dostave osam dana od dana dostavljanja zahteva centru.

Po dostavljanju izveštaja centara za socijalni rad i izvršene revizije od strane Ministarstva, Agenciji će biti dostavljen kompletan izveštaj o utvrđenom činjeničnom stanju.