Majda Kršikapa, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije od 18. septembra do 13. novembra 2017.

Majda Kršikapa,  direktor Agencije za borbu protiv korupcije

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sa višegodišnjim iskustvom u radu u državnim organima i na polju sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava, stečenim delovanjem na međunarodnom planu. Na čelo Agencije dolazi sa mesta sekretara Visokog saveta sudstva.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1993. godine, a pravosudni ispit je položila 1995. godine.

Od 1993. do 2001. godine radi kao pripravnik i advokat u advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Od 2001. do 2003. godine šef je regionalne kancelarije Danskog instituta za ljudska prava u Beogradu, za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. U sklopu programa Danskog instituta za ljudska prava, u periodu od 2003. do 2004. godine radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, u Birou za međunarodnu saradnju, strateško planiranje i projekte. Posao je podrazumevao i pružanje pravne pomoći u primeni Dokumenta vizije za reformu policije i uspostavljanja Službe Generalnog inspektora MUP-a.

U Danski institut za ljudska prava vraća se 2004. godine, gde do decembra 2005. godine radi na programu reforme Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Pravnu pomoć pruža i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava pri izradi programa zakonodavne reforme u vezi sa pisanjem inicijalnih i periodičnih izveštaja po ratifikovanim konvencijama UN i Saveta Evrope.

Od 2006. do 2013. godine, u Vrhovnom sudu Srbije odnosno Vrhovnom kasacionom sudu radi kao savetnik za evropske integracije i harmonizaciju propisa i poslove vezane za međunarodnu saradnju.

Tokom 2007. godine upućena je od strane Vrhovnog suda Srbije u Evropski sud za ljudska prava, sekcija za Republiku Srbiju, gde postupa po pritužbama koje naši građani podnose tom sudu.

U martu 2013. godine imenovana je za sekretara Visokog saveta sudstva.

Učestvovala je ispred Visokog saveta sudstva u izradi Akcionog plana za Poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava; zamenik je člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013-2018.

Govori engleski jezik.

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije na sednici održanoj 6. septembra 2017. godine,  jednoglasno je izabrao Majdu Kršikapa, sekretara Visokog saveta sudstva, za direktora Agencije za borbu protiv korupcije, na mandat od pet godina.

(foto: Bojan Džodan)