Koja je uloga zaposlenih u javnom sektoru

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije
06/08/2015
Neophodne dopune i preciziranje odredbi – Mišljenje o Nacrtu zakona o ulaganjima
28/08/2015

Koja je uloga zaposlenih u javnom sektoru

print
imageZavršeno je snimanje 7 kratkih edukativnih filmova koje Agencija za borbu protiv korupcije koristi u svojim edukativnim aktivnostima za javne službenike i funkcionere. Za realizaciju filmova bila je zadužena produkcijska kuća Beomedija, a projekat je finansijski podržao USAID/JRGA (Projekat za reformu pravosuđa i dobru upravu). Filmovi su postavljeni na YouTube kanal Agencije – MyIntegrity i dostupni su javnosti.

Edukativni serijal sadrži sedam video epizoda koje imaju za cilj da informišu i prodube znanja zaposlenih u javnom sektoru o vrednostima, etičkim pravilima i poželjnim ponašanjima.

 

Epizoda I: Agencija za borbu protiv korupcije
U prvoj epizodi saznaćete koji mehanizmi za sprečavanje korupcije postoje u Republici Srbiji, a dobićete i bliže informacije o nadležnostima i delokrugu rada Agencije za borbu protiv korupcije.

 

Epizoda II: Vrednosti zaposlenih u javnom sektoru
U drugoj epizodi prikazuje se uloga rukovodilaca, funkcionera i drugih zaposlenih u javnom sektoru, koja je specifična jer nju određuje služenje javnom interesu. Svojim ponašanjem zaposleni u javnom sektoru direktno utiču na način obavljanja zadataka u institucijama, na ugled organa kao i na poverenje koje građani imaju u te institucije.

 

Epizoda III: Hijerarhija odgovornosti
U trećoj epizodi obrađen je pojam odgovornosti u javnom sektoru, kao i faktori koji mogu pozitivno i negativno uticati na osećaj odgovornosti i odgovorno postupanje rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru.

 

Epizoda IV: Etičke dileme
Kada se u poslovnom i privatnom životu nađemo između dve suprotstavljene vrednosti, nije uvek lako doneti odluku. U četvrtoj epizodi prikazane su dve etičke dileme iz radnog okruženja kao i modeli koje možemo koristiti u njihovom rešavanju.

 

Epizoda V: Integritet
U petoj epizodi predstavljen je značaj građenja i očuvanja integriteta u bilo kojoj instituciji sistema. Kroz predstavljanje jedne relativno česte situacije, prikazano je kako manjak integriteta utiče na funkcionisanje institucije, ali i kako se usklađivanjem normativne regulative, organizacionog delovanja i kadrovskog planiranja poboljšava funkcionisanje institucije i vraća poverenje građana.

 

Epizoda VI: Poklon
U šestoj epizodi daju se odgovori na neka pitanja o poklonu. Šta je poklon? Sme li rukovodilac, funkcioner ili drugi zaposleni u javnom sektoru da primi poklon? Kada poklon prelazi u mito? Šta je prigodni a šta protokolarni poklon?

 

Epizoda VII: Sukob interesa
U sedmoj epizodi obrađuje se pojam sukoba interesa. Sukob interesa je situacija u kojoj se svako može naći, pa i državni službenik, rukovodilac, funkcioner… Specifičnost zaposlenih u javnom sektoru koja ih čini profesionalnim i koja proizlazi iz njihove uloge – jeste kompetencija da situaciju sukoba interesa prepoznaju i na nju na odgovarajući način odreaguju.