Istovremeno vršenje javne funkcije sa funkcijama u organima sportskih organizacija je suprotno Zakonu o Agenciji

Agencija objavljuje Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike
09/11/2017
Majda Kršikapa podnela neopozivu ostavku na mesto direktora Agencije
13/11/2017

Istovremeno vršenje javne funkcije sa funkcijama u organima sportskih organizacija je suprotno Zakonu o Agenciji

print

U postupcima koji se vode pred Agencijom za borbu protiv korupcije uočena je učestala pojava da funkcioneri istovremeno uz javne funkcije vrše funkcije u organima sportskih organizacija (sportsko udruženje ili sportsko privredno društvo), što je suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u vezi sa Zakonom o sportu.

U smislu Zakona o sportu, funkcioneri ne mogu biti članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije i u protivnom postupaju suprotno obavezi funkcionera da se pridržavaju propisa koji uređuju njihova prava i obaveze i da stvaraju i održavaju poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, koja je propisana Zakonom o Agenciji.

Agencija ukazuje na to da će u svakom slučaju, kada bude imala saznanja o tome da funkcioner istovremeno vrši i funkciju u organima sportskih organizacija, pokretati i voditi postupak za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o Agenciji i u skladu sa zakonom izricati odgovarajuću meru